Dzierżawa placu handlowego do jednego roku pod miejsce handlowe o pow. 2m

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO  DO JEDNEGO ROKU POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 2 M

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4|
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. szesnaście miejsc handlowych  o długości 2 metrów i szerokości 1 metra  powierzchni do prowadzenia drobnej działalności handlowej. Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3…….do 16  znajdujące się   na dużym rondzie  przed Muzeum ŚPN  od strony wewnętrznej południowej, zgodnie z załączoną mapą.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż , obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana.

 1. Dzierżawca będzie zobowiązany do:

Prowadzenia drobnej działalności handlowej

 1. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy dzierżawy tj. od dnia 1 kwietnia 2017 roku do 31 października 2017 roku
 2. Licytacja ustna stawki  czynszu dzierżawnego  za plac handlowy o powierzchni  2 m  długości i 1 metr szerokości

5.1.Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:
a) przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  7  marca 2017 roku o godz. 8.30 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna). Licytacje  na pierwsze i każde kolejne miejsce handlowe odbywać się będą bezpośrednio po sobie

Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.

c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu.

d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość  opłat z tytułu dzierżawy placu handlowego na wzgórzu Święty Krzyż.

e) Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.

f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości   czynszu  z tytułu dzierżawy placu handlowego, postąpienie nie może wynosić mniej niż 35 złotych.(słownie: trzydzieści pięć  złotych).

g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu  z tytułu dzierżawy placu handlowego na Św. Krzyżu.

h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny   czynszu dzierżawy.

i) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  czynszu dzierżawy , i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą stawkę dzierżawy  zaoferowaną za dzierżawę placu handlowego, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby  wygrywającej przetarg  lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy: 3 500,00 złotych netto (słownie: trzy tysięcy pięćset  złotych)   netto za cały okres umowy dzierżawy.

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium

7.1 Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 700 złotych /    słownie zł: siedemset złotych.

W przypadku przystąpienia do  licytacji  np. dwóch miejsc handlowych  należy wnieść  dwukrotność wadium.

7.2. Wadium należy wnieść do dnia 3 marca  2017 roku do godz. 15.00

7.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Dzierżawa placu handlowego  na Wzgórzu Święty Krzyż”

7.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

7.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,

a) przynajmniej jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy

7.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu dzierżawnego.

7.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

8.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

8.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

8.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

8.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu  przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

 1. Protesty i odwołania

10.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni  roboczych za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

10.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  roboczych od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z wynajmem ulegają wstrzymaniu.

10.3.  W przypadku niezaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

10.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

11.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, inne opłaty)

11.2 Przekazanie placu pod drobną działalność handlową  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi protokolarnie  po podpisaniu umowy dzierżawy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy

Mapa miejsc handlowych

Ogłoszenie

Powiązane: