Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca  2018 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na trzy miejsca handlowe  o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości.   Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3 znajdują się na parkingu  przy ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Nowa Słupia.

Nieruchomość  położona jest  w Nowej Słupi, w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” ze Słupi Nowej na Wzgórze Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 1193/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0.

Do udziału w postępowaniu przetargowym  – licytacji ustnej  dopuszczony został  jeden uczestnik –  Pani Lucyna Brożyna.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego z tytułu dzierżawy  jednego miejsca handlowego    wynosiła 1 500 zł netto

W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy  jednego miejsca handlowego    najwyższą  cenę  1 515 złotych  rocznego czynszu netto zaproponowała Pani Lucyna Brożyna.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 roku  w sprawie przetargów oraz rokowań  na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe  i stosownie do  § 4.1.8  przetarg jest ważny  bez względu na liczbę  jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik przetargu  zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznych opłat  z tytułu najmu nieruchomości.

Uczestnik przetargu Pani Lucyna Brożyna zaproponowała  jedno postąpienie  powyżej ceny rocznych opłat, a wysokość  ta  została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg wygrała Pani Lucyna Brożyna.

Ogłoszenie

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 

Powiązane: