NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO

DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

 Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

 DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU  NARODOWEGO
(sygn: K/PN/6/16)

 Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagania pożądane:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
 • umiejętność autoprezentacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.

Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:

 • zarządzanie Świętokrzyskim Parkiem Narodowym;
 • reprezentowanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
 • realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
 • życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru.

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
 • kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
 • ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
 • test wiedzy;
 • prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Środowiska

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

 1. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa

Termin i sposób składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 6 maja 2016 r.

Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio lub drogą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój nr 378b,  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/6/16.

Inne informacje

 • w aplikacji należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną o terminie, miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;
 • bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 36 92 550;
 • dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.