Nabór na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i remontów należeć będzie między innymi:

 1. Prowadzenie całokształtu prac w zakresie inwestycji budowlanych ŚPN, napraw budynków, budowli i dróg Parku;
 2. Ścisłe przestrzeganie w działalności remontowej i inwestycyjnej ŚPN obowiązujących przepisów a zwłaszcza aktualnie obowiązujących ustaw: Prawo budowlane, o ochronie dóbr kultury, o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
 3. Organizowanie i dokonywanie okresowych przeglądów i ocen stanu technicznego budynków, budowli i dróg ŚPN, ustalenie na tej podstawie potrzeb oraz sporządzanie wieloletnich i rocznych planów napraw bieżących i kapitalnych, prowadzenie i analizowanie na bieżąco książek obiektów budowlanych;
 4. Opracowywanie lub zlecanie wykonania programów, dokumentacji projektowej, ekspertyz, studiów, pomiarów geodezyjnych i harmonogramów inwestycji i napraw oraz kompletowanie niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
 5. Wyłanianie wykonawców robót remontowo-budowlanych i inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
 6. Sporządzanie zleceń i umów na roboty realizowane systemem zleconym;
 7. Ścisła współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego robót prowadzonych systemem zleconym i gospodarczym;
 8. Egzekwowanie od wykonawców przestrzegania warunków zawartych umów a w szczególności terminowego usuwania usterek;
 9. Kierowanie pracami wykonywanymi sposobem gospodarczym, systematyczną kontrolę dyscypliny pracy i ocenę wydajności pracy a także dbałość o sprzęt, transport i pomieszczenia socjalne dla podległych pracowników;
 10. Udział w pisaniu, realizacji i rozliczaniu projektów mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na działalność inwestycyjną i remontową lub branie czynnego udziału w realizacji takich wniosków we współpracy z innymi działami lub samodzielnymi stanowiskami;
 11. Prowadzenia zaopatrzenia i zlecania usług w zakresie niezbędnym dla sprawnej realizacji zadań wymienionych w zakresie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z ustawą o zamówieniach publicznych;

Warunki zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy na okres 1 rok z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa;
 • Pięcioletni staż pracy w zawodzie
 • Doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • Prawo jazdy kategorii B.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Dyspozycyjność i odpowiedzialność;
 • Skrupulatność i sumienność;
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 1. Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:
 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • Oświadczenia o posiadanych dokumentach potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, prawo jazdy);
 • Informacje o dotychczasowym przebiegu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia aktualnego naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym (wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym).
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia przyszłych naborów na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym (wyrażenie zgody jest dobrowolne, brak oświadczenia o wyrażeniu zgody nie ma wpływu na udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym, skutkuje natomiast brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury w ewentualnych przyszłych procesach rekrutacyjnych na to stanowisko).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. w sekretariacie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego (pokój nr 11) do godz. 15.30, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, lub przesłać pocztą na adres wyżej wskazany – liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 2. Dodatkowe informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Bodzentynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;
 • Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia;
 • Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną po upływie roku od rozstrzygnięcia naboru komisyjnie zniszczone lub na prośbę kandydata zwrócone właścicielowi.
 • W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Świętokrzyskiego Parku Narodowego może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@swietokrzyskipn.org.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie;
  2. realizacji umów zawartych ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, tj.:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania, a po tym czasie w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie Art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie Art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie Art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie Art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie Art. 20 RODO;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie Art. 21 RODO.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Świętokrzyskiego Parku Narodowego swietokrzyskipn.org.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 

Załączniki: wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszego postępowania rekrutacyjnego, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych naborów na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

 

Ogłoszenie


2018-08-23

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że nabór na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku kandydatów na ww stanowisko.

Powiązane: