Najem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE  O    PRZETARGU

Na 10- letni najem pomieszczeń  o  pow. 276,53 m 2,  zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu- na prowadzenie działalności gospodarczej  związanej z obsługą ruchu turystycznego – działalność biurowa lub wystawiennicza, ewentualnie na cele kultu religijnego
– na warunkach określonych  we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia i będącym jego integralną częścią

 

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: 
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem najmu jest :

1.1. 7 pokoi,  1 toaleta, 1 kuchnia i korytarz o łącznej powierzchni  użytkowej 276,53 m2  zlokalizowane w północnej części, na I piętrze  w budynku Muzeum na Świętym Krzyżu.

w tym:

-7 pokoi i kuchnia  o łącznej powierzchni  137,73 m2,

-1 toaleta  o powierzchni 9,60  m2

– korytarz o powierzchni 129,20 m2

Nieruchomość, na której posadowiony jest budynek Muzeum Przyrodniczego ,  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia, oznaczona jest numerem ewidencyjnym jako działka Nr 2039 w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Kieleckiego; prowadzona jest dla niej  księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7.

1.2.      Oferowane do oddania w najem  9 pomieszczeń i korytarz  zlokalizowane  na I piętrze  w  budynku Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu w zespole  Klasztoru Świętego Krzyża , budynek wpisany jest do rejestru zabytków  nieruchomych  województwa świętokrzyskiego  pod poz.  A.440/1-5

1.3. Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana.

Stan techniczny budynku i pomieszczeń  przeznaczonych do wynajmu:

– budynek konstrukcji murowanej  z kamienia – piaskowca kwarcytowego  o grubości ścian od 1,80 do 2,50 m.  Stropy częściowo oryginalne  z XVII wieku  sklepienia krzyżowe, częściowo współczesne  gęsto żebrowe z podwieszonym sklepieniem krzyżowym.

– budynek wyposażony w instalację  elektryczną,  wodociągowo-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne, instalację p.poż.

– najemca  zobowiązany będzie do wykonania własnym kosztem i staraniem, w części wynajmowanej   remontu  instalacji elektrycznej,  założenia trzech podliczników: dwóch wody oraz jednego energii elektrycznej  w miejscach wskazanych przez Wynajmującego, oraz założenia niezależnej instalacji grzewczej.

 1. Przeznaczenie pomieszczeń
  Najem pomieszczeń  zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum na Świętym Krzyżu o  pow. 276,53 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej  związanej z obsługą ruchu turystycznego  – działalność biurowa lub wystawiennicza , ewentualnie na cele kultu religijnego.
 2. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:
  Od dnia 7 lutego  2014 roku, w dni robocze  od wtorku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  – tel. 41 3115106 wew. 17.
 3. Okres wynajmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres  10 lat.
 4. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu najmu   pomieszczeń.
  Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

a) przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  11 marca 2014 r. o   godz. 9.00 , będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).

Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.

c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu)

d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu  najmu 9 pomieszczeń i korytarza  w północnym skrzydle na I piętrze w budynku Muzeum na Św. Krzyżu.

e) Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.

f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu najmu pomieszczeń; postąpienie nie może wynosić mniej niż 300 złotych.(słownie: trzysta  złotych).

g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z tytułu najmu pomieszczeń  w budynku muzeum na Św. Krzyżu.

h) Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu najmu.

i)Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu najmu , i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu najmu, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę najmu zaoferowaną za lokal, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby  wygrywającej przetarg  lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

 

 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.Wywoławcza wysokość czynszu najmu wynosi 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy)   złotych netto ( bez podatku VAT) rocznie.
 2. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 3. Postanowienia dotyczące wadium

8.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 3000 złotych / słownie zł: Trzy tysiące złotych./

8.2. Wadium należy wnieść do dnia 6 marca  2014 roku

8.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój 14  lub na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Wynajem pomieszczeń położonych na piętrze  budynku muzeum na Świętym Krzyżu”

UWAGA :  8.4. W przypadku wnoszenia wadium  na rachunek bankowy – o  wniesieniu wadium w wyznaczonym terminie  decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

8.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,

a) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy

8.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu wynajmu.

8.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

9.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

9.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu.

9.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu :
  członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.
 2. Protesty i odwołania

11.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego –  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

11.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  od jej otrzymania . Do czasu  rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem ulegają wstrzymaniu. Minister po rozpatrzeniu skargi zawiadamia skarżącego i dyrektora ŚPN o sposobie jej rozstrzygnięcia.

11.3.W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

11.4.Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra  zamieszczana jest  na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji

12.1. Terminy wnoszenia czynszu  najmu oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie- wzorze umowy najmu,  stanowiącej  integralną część niniejszego ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, opłaty niezależne od wynajmującego  itp.)

12.2. Opłaty miesięczne z tytułu najmu waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

12.3 Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  najemcy nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości
  Po podpisaniu umowy najmu oraz po wydaniu nieruchomości najemcy, przy czym termin na założenie dwóch podliczników wody i jednego podlicznika energii elektrycznej  wynosi siedem dni od dnia wydania nieruchomości.

 

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Nałogowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

 

Załączniki :
Zał. nr 1          Regulamin
Zał. nr 2          Wzór umowy

Pełna treść ogłoszenie z załącznikami

Powiązane: >