Najem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu – Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 11 marca 2014 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 10 letni wynajem pomieszczeń  zlokalizowanych  na I piętrze budynku Muzeum  na Świętym Krzyżu  o powierzchni 276,53 m2.

Pomieszczenia  zlokalizowane są na I piętrze w północnej części  budynku Muzeum na Świętym Krzyż o pow. 276,53 m2 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2039 w obrębie Nowa Słupia gmina Nowa Słupia , która posiada księgę wieczystą KI10/00045301/7 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do udziału w postępowaniu przetargowym  – licytacji ustnej  dopuszczony został  jeden uczestnik –   Dom Zakonny  Misjonarze Oblaci  M.N.  Klasztor Święty Krzyżu siedzibą  na Świętym Krzyżu 1  26-004 Bieliny  reprezentowany przez Superiora O. Zygfryda Wiechę  zam. Święty  Krzyż 1. Poza w/w uczestnikiem, w wymaganym terminie wpłacili wadium: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 29  oraz Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrem ul. Jasna 17. Podmioty te nie stawiły się na przetarg.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego z tytułu najmu nieruchomości wynosiła 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych  netto.

W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu najmu   pomieszczeń  zlokalizowanych  na I piętrze budynku Muzeum  na Świętym Krzyżu  o powierzchni 276,53 m2 uzyskano najwyższą  cenę  30.300 (trzydzieści tysięcy trzysta) złotych  rocznego czynszu netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 roku  w sprawie przetargów oraz rokowań  na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe , stosownie do  § 4. Pkt  8  przetarg jest ważny  bez względu na liczbę  jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik przetargu  zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznych opłat  z tytułu najmu nieruchomości.

Uczestnik przetargu Dom Zakonny  Misjonarze Oblaci  M.N.  Klasztor Święty Krzyżu siedzibą  na Świętym Krzyżu 1  26-004 Bieliny  reprezentowany przez Superiora O. Zygfryda Wieche  zam. Święty  Krzyż 1 zaproponował  jedno postąpienie  powyżej ceny rocznych opłat, a wysokość  ta  została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia postąpień.

Przetarg wygrał Dom Zakonny Misjonarze Oblaci  M.N.  Klasztor Święty Krzyżu siedzibą  na Świętym Krzyżu 1  26-004 Bieliny  reprezentowany przez Superiora O. Zygfryda Wieche  zam. Święty  Krzyż 1.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Nałogowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Treść ogłoszenia

Powiązane: