Najem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu – ogłoszenie drugie

OGŁOSZENIE  O DRUGIM  PRZETARGU

Na 10- letni najem pomieszczeń  o  pow. 276,53 m 2,  zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu- na prowadzenie działalności gospodarczej  związanej z obsługą ruchu turystycznego – działalność biurowa lub wystawiennicza, ewentualnie na cele kultu religijnego – na warunkach określonych  we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia i będącym jego integralną częścią

 

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: 

Pierwszy przetarg wyznaczony  na dzień 21 maja 2013 roku zakończył się wynikiem negatywnym

Forma przetargu:
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

1. Przedmiot przetargu
– Przedmiotem najmu jest :
1.1. 7 pokoi, 1 toaleta, 1 kuchnia i korytarz o łącznej powierzchni użytkowej 276,53 m2 zlokalizowane w północnej części, na I piętrze w budynku Muzeum na Świętym Krzyżu.
w tym:

  • 7 pokoi i kuchnia o łącznej powierzchni 137,73 m2,
  • 1 toaleta o powierzchni 9,60 m2
  • korytarz o powierzchni 129,20 m

Nieruchomość, na której posadowiony jest budynek Muzeum Przyrodniczego , położona jest na Wzgórzu Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia, oznaczona jest numerem ewidencyjnym jako działka Nr 2039 w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Kieleckiego; prowadzona jest dla niej księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7.
1.2. Oferowane do oddania w najem 9 pomieszczeń i korytarz zlokalizowane na I piętrze w budynku Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu w zespole Klasztoru Świętego Krzyża , budynek wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod poz. A.440/1-5
1.3. Dojazd do nieruchomości realizowany jest bezpośrednio drogą asfaltową kategorii powiatowej od strony miejscowości Huta Szklana.
Stan techniczny budynku i pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu:
– budynek konstrukcji murowanej z kamienia – piaskowca kwarcytowego o grubości ścian od 1,80 do 2,50 m. Stropy częściowo oryginalne z XVII wieku sklepienia krzyżowe, częściowo współczesne gęsto żebrowe z podwieszonym sklepieniem krzyżowym.
– budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne, instalację p.poż.
– najemca zobowiązany będzie do wykonania własnym kosztem i staraniem, w części wynajmowanej remontu instalacji elektrycznej, założenia trzech podliczników : dwóch wody oraz jednego energii elektrycznej w miejscach wskazanych przez Wynajmującego, oraz założenia niezależnej instalacji grzewczej.
2. Przeznaczenie pomieszczeń
Najem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum na Świętym Krzyżu o pow. 276,53 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego – działalność biurowa lub wystawiennicza , ewentualnie na cele kultu religijnego.
3. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:
Od dnia 5 lipca 2013 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś – tel. 41 3115106 wew. 17.
4. Okres wynajmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres 10 lat.
5. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu najmu pomieszczeń.
Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:
a) przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 2 sierpnia 2013 r. o godz. 9.00 , będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).
Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.
b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.
c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu)
d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu najmu 9 pomieszczeń i korytarza w północnym skrzydle na I piętrze w budynku Muzeum na Św. Krzyżu.
e) Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.
f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości rocznego czynszu z tytułu najmu pomieszczeń; postąpienie nie może wynosić mniej niż 300 złotych.(słownie: trzysta złotych).
g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu najmu pomieszczeń w budynku muzeum na Św. Krzyżu.
h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu najmu.
i)Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę rocznego czynszu najmu , i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu najmu, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę najmu zaoferowaną za lokal, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

6. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.
Wywoławcza wysokość czynszu najmu wynosi 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych netto ( bez podatku VAT) rocznie.

7. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.

8. Postanowienia dotyczące wadium
8.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości 3000 złotych / słownie zł: Trzy tysiące złotych./
8.2. Wadium należy wnieść do dnia 29 lipca 2013 roku
8.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój 14 lub na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce
Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu – Przetarg – „Wynajem pomieszczeń z zachodnim skrzydle w budynku muzeum na Świętym Krzyżu”
UWAGA : 8.4. W przypadku wnoszenia wadium na rachunek bankowy – o wniesieniu wadium w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na w/w rachunek bankowy Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
8.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,
a) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy
8.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet czynszu wynajmu.
8.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.
9. Inne postanowienia.
9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.
9.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
9.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu.
9.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
10. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu:
członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.
11. Protesty i odwołania
11.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego – za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.
11.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania . Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem ulegają wstrzymaniu. Minister po rozpatrzeniu skargi zawiadamia skarżącego i dyrektora ŚPN o sposobie jej rozstrzygnięcia.
11.3.W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.
11.4.Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zamieszczana jest na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN ( ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
12. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji
12.1. Terminy wnoszenia czynszu najmu oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie- wzorze umowy najmu, stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, opłaty niezależne od wynajmującego itp.)
12.2. Opłaty miesięczne z tytułu najmu waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.
12.3 Przekazanie nieruchomości wyłonionemu w drodze przetargu najemcy nastąpi po podpisaniu umowy najmu.
13.Termin zagospodarowania nieruchomości
Po podpisaniu umowy najmu oraz po wydaniu nieruchomości najemcy, przy czym termin na założenie dwóch podliczników wody i jednego podlicznika energii elektrycznej wynosi siedem dni od dnia wydania nieruchomości.

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Świątkowski

 

Załączniki :
Zał. nr 1 Regulamin
Zał. nr 2 Wzór umowy

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami

Powiązane: