OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA 10 LETNIĄ DZERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING O POW. 1529 m2 POŁOŻONEJ W NOWEJ SŁUPI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na parking

 1. Wydzierżawiający

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie

26-010, ul. Suchedniowska 4

 1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę i upoważniona do kontaktowania się z oferentami

Urszula Kuroś samodzielne stanowisko ds. administracji i transportu

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pokój nr 17, telefon 0-41-31 15 106

3.Forma przetargu

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

 1. Określenie przedmiotu dzierżawy

4.1. Przedmiotem dzierżawy jest :

– nieruchomość położona w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż o powierzchni 1529 m2 stanowiąca na gruncie parking.

4.2 Plac pod parking położony jest na działce   nr 1193/1 gmina Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

4.3.   Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest położona na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.

4.4.   Wydzierżawiający posiada:

 1. Zgodę Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2012 roku, znak DLPpn-201-27/25869/12/WH na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat, działki o numerze ewidencyjnym 1193/1 Obręb Nowa Słupia.
 2. Przeznaczenie nieruchomości

5. Urządzenie i prowadzenie na wydzierżawionej nieruchomości parkingu dla pojazdów.

6. Termin w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 8 marca 2016 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś – Tel. 41 3115 106 wew. 17

 1. Okres dzierżawy

Począwszy od dnia podpisania umowy na okres 10 lat.

 1. Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym nawierzchni parkingu pod kątem robót niezbędnych do doprowadzenia nawierzchni parkingu do stanu technicznego umożliwiającego prowadzenie działalności parkingowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dzierżawca będzie zobowiązany do:

9.1 Urządzenia i prowadzenia na wydzierżawionej nieruchomości parkingu dla pojazdów.

9.2.      Przeprowadzenia, przed rozpoczęciem działalności, w niezbędnym zakresie remontu i modernizacji nawierzchni parkingu będącego przedmiotem dzierżawy.

9.3.      Prowadzenia wszelkich napraw (głównych i bieżących) i konserwacji zapewniających utrzymanie na wysokim poziomie stanu technicznego i estetycznego parkingu będącego przedmiotem dzierżawy i jego otoczenia.

10.Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość

Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej.

10.1 przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 31 marca 2016 roku o godz.10,00 będzie miał charakter ustny nieograniczony

10.2 Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

10.3 Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.

10.4 Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

10.5.Wywołujący licytację , podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.

10.6.Prowadzący licytację informuje uczestników przetargu o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.

10.7.Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, postąpienie nie może wynosić mniej niż 42 zł (słownie: czterdzieści dwa złote).

10.8.Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia   wysokości rocznego czynszu netto z tytułu dzierżawy nieruchomości.

10.9.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.

10.10.Po ustaniu zgłoszenia postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią , najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawy, i zamyka licytację a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.

10.11. Prowadzący przetarg sporządza protokół   z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium) , przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną za nieruchomość, imię nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację , ich podpisy i wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej:

11.1. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy: 4.200 złotych (słownie: cztery tysiące dwieście   złotych) netto.

 

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru.

13 Postanowienia dotyczące wadium

13.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości 800,00 złotych / słownie : Osiemset złotych./

13.2. Wadium należy wnieść do dnia 29 marca 2016 roku do godz. 9.00

13.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu – Przetarg – „Dzierżawa parkingu w Nowej Słupi”

13.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.

13.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,
a) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy

13.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet czynszu dzierżawy.

13.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestników wadium podlega zwrotowi

14.Inne postanowienia.

14.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

14.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

14.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

12.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

 1. Protesty i odwołania

16.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

16.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania . Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem ulegają wstrzymaniu.

16.3. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.

16.4. Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN ( ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

17 Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

17.1. Terminy wnoszenia opłat z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, itp.)

17.2. Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

17.3 Przekazanie nieruchomości wyłonionemu w drodze przetargu dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

18. Spis załączników do regulaminu

DYREKTOR ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Zał. nr 1 Wzór umowy

Zał. nr 2 Regulamin

 

Powiązane: