Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

OP.222.12.2019.RMA

Bodzentyn, 04-02-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

 

 1. 1. Nieruchomości ,,Baszowice” złożone z :

           GRUNTY ROLNE:

 • Rola R IIIb         = 3,30 ha
 • Łąka ŁIII = 0,20 ha
 • Pastwisko Ps IIIb = 0,10 ha
 • Pastwisko Ps IV  = 0,20 ha
 • Razem          = 4,35 ha

Grunt rolny położony jest na działce nr 313 i 332, gm. Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1O/00045299/9.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Baszowice (przy osadzie ŚPN w Baszowicach, Obwodu Ochronnego Święty Krzyż). 

 1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenie ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego.

 1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 05-02-2020 r. do 10-02-2020 r, w dni robocze  w godz. 10.00 do 14.00, po  wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Leszkiem Sepioło- tel. 41 3115106 wew. 16, tel.kom.690 098 003.

 1. Okres dzierżawy:

Dla nieruchomości ,,Baszowice” od dnia podpisania umowy do dnia 30-08-2024  roku.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się  z lokalizacją nieruchomości gruntowej oraz jej stanem użytkowym.

 1. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość ,,Baszowice”.

    5.1Miejsce, termin i zasady prowadzenia przetargu – licytacji ustnej: Przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN, w sali  konferencyjnej (parter, pokój nr 5) w dniu 12-02-2020 rgodz. 1100 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja  ustna). Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

5.2.Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.

5.3.Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).

5.4.Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.

5.5.Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.

5.6.Uczestnicy przetargu na konkretną nieruchomość decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie  nie może wnosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości, postąpienie nie może wynosić mniej niż:

 • dla nieruchomości ,,Baszowice” = 28,97 zł.

5.7.Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.

5.8.Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy,

5.9.Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawy, i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

5.10.Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu  i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną  za nieruchomość,  imię nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokołu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację, ich podpisy i  wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

    6.1. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  :

 • dla nieruchomości ,,Baszowice” wynosi: 2897,03  (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem  03/100 zł)
 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium.

8.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości:

 • dla nieruchomości ,,Baszowice” = 290,00 (dwieście dziewięćdziesiąt  00/100 zł)

8.2. Wadium należy wnieść do 07 luty 2020 r. do godz. 1100

8.3. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy BG  o/Kielce  Nr konta bankowego: 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu:

 • dla nieruchomości ,,Baszowice” – Baszowice.

8.4.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na w/w rachunek.

8.5.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8.6.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  czynszu dzierżawnego.

8.7.Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium.

 1. Inne postanowienia.

9.1.Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

9.2.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

9.3.Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

9.4.Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu.

Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, które może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

 1. Protesty i odwołania.

11.1.Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

11.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do czasu  rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą ulegają wstrzymaniu.

11.3.W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

11.4.Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN (ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji.

12.1.Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część ogłoszenia o przetargu (sposób płatności, termin płatności, podatki).

12.2.Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie, jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

12.3.Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

Bodzentyn, 04-02-2020 r.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik
/podpis na oryginale/

 1. Załączniki:

Zał. Nr 1. Regulamin

Zał. Nr 2. Wzór umowy

Zał. Nr 3. Klauzula informacyjna (RODO)

Ogłoszenie


2020-02-12

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: