Ogłoszenie o przetargu na wynajem budynku mieszkalnego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

  na wynajem budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego

                            z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4

NIP  657 29 05 857

REGON 260571899

Tel. 41 31 15 106

Fax 41 31 15 106

e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl

adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

 

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 

 1. Przedmiot przetargu

1.1 Przedmiotem najmu jest osada położona w Baszowicach nr 48 składająca się z:

 • z budynku mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza  usytuowanego w   Baszowicach 48
 • budynku gospodarczego o pow. 95,60 m2 usytuowanego w Baszowicach nr 48 z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,14 ha

Budynki  znajdują się na działce   nr 332 gmina  Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona              jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045299/9.

1.2. Oferowany do wynajmu budynek mieszkalny znajduje się w miejscowości Baszowice 48 gmina Nowa Słupia.  Dojazd do budynku   asfaltową szosą gminną, bezpośredni dojazd drogą polną około 100 mb.

Budynek  mieszkalny o  powierzchni  użytkowej  70,28 m2 ; składa  się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza

Stan techniczny lokalu:

 • podłogi   drewniane ,   deska sosnowa.
 • stolarka okienna i drzwiowa – okna plastikowe 4 letnie, drzwi pełne drewniane z lat 50-tych ubiegłego       wieku,
 • ogrzewanie –  kocioł uniwersalny  C.O.  SAS UWT,  kuchnia kaflowa,
 • tynki stare – sufit w dużym pokoju  i łazience podwieszony z płyty gips-kartonowej,
 • budynek po termomodernizacji – ocieplony z zewnątrz  z instalacją solarną,
 • łazienka po kapitalnym remoncie,

Budynek gospodarczy  ogólnego zastosowania  o pow. 95,60 m2 z prawem korzystania z podwórza  o pow. 0,14 ha

Czas trwania umowy najmu  nie dłużej niż 5 lat od daty zawarcia umowy.

 1. Przeznaczenie przedmiotu najmu.

Użytkowanie przedmiotu najmu  wyłącznie na cele mieszkaniowe, budynek gospodarczy jako garaż i skład opału

 1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 15 grudnia 2017 roku, w dni robocze   w godz. 10.00 do 14.00,

po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  – tel. 41 3115106 wew. 17.

 

 1. Okres najmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres nie dłużej niż 5  lat.
 2. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu najmu za budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.
 3.  Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

a) przetarg odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie, w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 19 grudnia 2017 roku  o godz. 10.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna).

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b)Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.

c)Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetarg (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).

d)Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu wynajmu budynku  mieszkalnego i gospodarczego w Baszowicach 48

e)Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.

f)Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu najmu osady, postąpienie nie może wynosić mniej niż 32,73 zł.(słownie: Trzydzieści dwa 73/100 zł).

g)Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu wynajmu budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego.

h)Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu wynajmu.

i)Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu wynajmu, i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

j)Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości,  wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną  za nieruchomość,  imię, nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację, ich podpisy i wygrywającego, datę sporządzenia
i podpisania protokołu.

Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu: 3.273,00 zł. (słownie: Trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy zł.) netto rocznie.

Czynsz za budynek mieszkalny stanowi 82,4 % kwoty wywoławczej, 17,6 %  kwoty wywoławczej stanowi  czynsz za budynek gospodarczy. Do czynszu za budynek gospodarczy doliczony będzie podatek VAT w wysokości uregulowanej przepisami.

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium

8.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 350 złotych / słownie zł: trzysta pięćdziesiąt złotych./

8.2. Wadium należy wnieść do dnia 15 grudnia  2017 roku

8.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Wynajem budynku mieszkalnego w Baszowicach 48”

 

8.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

8.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,

a) przynajmniej jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy

8.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  czynszu najmu.

8.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

9.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

9.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu.

9.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu , który przetarg wygrał,  przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

 1. Protesty i odwołania

11.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

11.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z wynajmem ulegają wstrzymaniu.

11.3. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

11.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

12.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   najmu oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności, termin płatności, podatki, inne opłaty)

12.2. Opłaty miesięczne z tytułu najmu waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

12.3 Przekazanie nieruchomości wyłonionemu w drodze przetargu  najemcy nastąpi po podpisaniu umowy wynajmu.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

 

 13 Załączniki

Zał. nr 1               Regulamin

Zał. nr 2               Wzór umowy

Ogłoszenie

Powiązane: ,