Ogłoszenie o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

OGŁOSZENIE

o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

 1. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem, Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, którego szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1.
 2. Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
  1. Sprzedaży, na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2).
  2. Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej, stosownie do § 38 Rozporządzenia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3)
  3. Darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 Rozporządzenia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 4)
 3. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki/osoby będą zainteresowane otrzymaniem lub nabyciem tego samego składnika majątku, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski
  o nabycie, w następnej wnioski o nieodpłatne przekazanie, a w ostatniej wnioski o darowiznę.
  W innym przypadku rozpatrzenie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania lub darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich składania (data, godzina) z uwzględnieniem § 8 ust. 1 Rozporządzenia.
 4. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. Komisja powołana do oceny ofert wybierze te z najkorzystniejszą ceną a następnie powiadomi wnioskodawców, którzy je złożyli o dalszej procedurze związanej z nabyciem wybranego składnika(-ów).
  W przypadku. gdy na zakup jednego przedmiotu złożona zostanie więcej niż jedna oferta z jednakową, najwyższą ceną, w celu wyłonienia nabywcy zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami zgodnie z zapisami § 27 Rozporządzenia.
 5. Świętokrzyski Park Narodowy jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny wywoławcze oraz oferowane przez oferentów są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT w wysokości 23 %.
 6. Wnioski, o których mowa w pkt. 2, należy składać do dnia 25 września 2023 r. do godz. 8.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w pokoju nr 11 “sekretariat” od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia składania wniosków – sprzedaż, oraz 30 dni – nieodpłatne przekazanie.

Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego”
bądź: „Darowizna składnika majątku ruchomego”
bądź „Sprzedaż składnika majątku ruchomego”

 1. Składniki majątku ruchomego można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z komisją likwidacyjną Świętokrzyskiego Parku Narodowego pod numerem telefonu (041) 3115106.
 2. Decyzję ostateczną w przedmiocie przekazania, darowizny czy sprzedaży majątku podejmie Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 3. Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Świętokrzyskim Parku Narodowym pod numerem telefonu (041) 3115106
 4. Informacje dotyczące Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – dostępne na stronie ŚPN – https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 — Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Załącznik nr 2 — Wniosek o sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Załącznik nr 3 — Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego.

Załącznik nr 4 — Wniosek o dokonanie darowizny składników majątku ruchomego.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

 

Powiązane: