Ogłoszenie – Plan ochrony

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z pózn. zm..), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794)

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

Przedmiotem prac będzie projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Łysogóry” (kod obszaru PLH260002). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie uwzględniał zakres, o którym mowa w art. 29 tej ustawy konieczny do uznania go jako plan ochrony dla obszaru Natura 2000 „Łysogóry” w części położonej w granicach Parku.

Wszyscy zainteresowani mogą:

1) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, 26-110 Bodzentyn, w godz. 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony

2) składać uwagi i wnioski do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Prace nad planami ochrony będą realizowane etapami. Po zakończeniu każdego z nich zostaną udostępnione informacje dotyczącego odpowiedniego etapu. Strona internetowa www.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony  umożliwi każdemu zainteresowanemu przesyłanie, za pomocą odpowiedniego formularza, komentarzy, uwag i wniosków do wpisanych informacji, w okresie 21 dni po udostępnieniu materiałów dotyczących określonego etapu prac. Nie wyklucza to możliwości składania innych uwag i wniosków.

Do zakończenia pierwszego etapu prac niezbędną dokumentacją sprawy są założenia do projektu planu ochrony.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest dyrektor Świętokrzyskiego  Parku Narodowego.

Ogłoszenie