Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – sad

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Działka nr 11 położonej w gm. Bodzentyn, obręb Celiny -Podgórze

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1.    Przedmiot przetargu
a)    Przedmiotem dzierżawy jest : Część działki  o numerze ewidencyjnym  11 Obręb Celiny-Podgórze, o pow. 0,53 ha.  Dzierżawa ma służyć  celom edukacji przyrodniczo-kulturowej  oraz zapewnieniu ochrony i pielęgnacji  tradycyjnych odmian  drzew owocowych  rosnących na tej nieruchomości
b)    GRUNTY ROLNE:  –      Sad  kl. IV a = 0,53 ha
c)    Grunty rolne położone na działce nr 11 gm. Bodzentyn, obręb Celiny-Podgórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00027455/2

(więcej…)

Wynajem lokalu z przeznaczeniem na cele biurowe – Bodzentyn

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na najem lokalu Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem na cele biurowe.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

  • Lokal usytuowany  w budynku drewnianym  przy ul. Suchedniowskiej 4 A  w Bodzentynie
  • Lokal znajduje się na działce   nr 688/8/1  gmina  Bodzentyn , obręb Bodzentyn, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0
  • Oferowany do najmu lokal   położony jest w Bodzentynie, przy ul. Suchedniowskiej 4A,  blisko centrum miasta, w otoczeniu terenów zabudowanych Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w pobliżu  siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Dojazd do nieruchomości  bezpośrednio z ul. Suchedniowskiej. Jest  to drewniany budynek byłej  siedziby Dyrekcji ŚPN, którego pomieszczenia w większości pełnią  funkcje mieszkalne.
  • Do wynajęcia  został przeznaczony  wolny lokal, usytuowany na parterze o pow. użytkowej 105 m2 składający się z 5 pokoi i 1 w.c.  z niezależnym wejściem do lokalu  od  strony południowej  i drugim od strony północnej.
  • podłogi   drewniane, zniszczone z miejscowymi ubytkami  – do wymiany
  •  stolarka okienna i drzwiowa – okna drewniane  nowe, drzwi zewnętrzne  drewniane nowe z szybami antywłamaniowymi,  pozostała stolarka drzwiowa do wymiany.
  • Lokal wymaga generalnego remontu: podłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji urządzeń w.c. , remontu instalacji  elektrycznej, i zamontowania urządzeń grzewczych. (więcej…)

Wynajem lokalu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na wynajem lokalu Świętokrzyskiego Parku Narodowego

z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu:  Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem wynajmu jest :

–  lokal mieszkalny usytuowany  w budynku drewnianym  przy ul. Kieleckiej 5/3  w Świętej Katarzynie

– Lokal znajduje się na działce   nr 379/3  gmina  Bodzentyn , obręb Św. Katarzyna, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5

(więcej…)

Dzierżawa parkingu o pow. 1529 m2 położonego w Nowej Słupi – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski  Park  Narodowy  z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na  dzierżawę nieruchomości   położonej w Nowej Słupi  o pow. 1529 m 2  stanowiącej  na gruncie parking  zakończył się wynikiem negatywnym albowiem nikt nie przystąpił do przetargu ustnego- licytacji , której termin wyznaczony był na dzień  11 marca 2013 r.  na godzinę  11.00 Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosiła  15.228,00 złotych.

Z poważaniem

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Dzierżawa parkingu o pow. 1529 m2 położonego w Nowej Słupi

Ogłoszenie o przetargu
na dzierżawę nieruchomości Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem na parking.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

–  nieruchomość  położona w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking.

Plac pod parking  położony na działce   nr 1193/1 rejestr gruntów prowadzony przez Starostę Kieleckiego gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.

(więcej…)

Ogłoszenie – Plan ochrony

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z pózn. zm..), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794)

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

Przedmiotem prac będzie projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Łysogóry” (kod obszaru PLH260002). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie uwzględniał zakres, o którym mowa w art. 29 tej ustawy konieczny do uznania go jako plan ochrony dla obszaru Natura 2000 „Łysogóry” w części położonej w granicach Parku.

Wszyscy zainteresowani mogą:

1) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, 26-110 Bodzentyn, w godz. 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony

2) składać uwagi i wnioski do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Prace nad planami ochrony będą realizowane etapami. Po zakończeniu każdego z nich zostaną udostępnione informacje dotyczącego odpowiedniego etapu. Strona internetowa www.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony  umożliwi każdemu zainteresowanemu przesyłanie, za pomocą odpowiedniego formularza, komentarzy, uwag i wniosków do wpisanych informacji, w okresie 21 dni po udostępnieniu materiałów dotyczących określonego etapu prac. Nie wyklucza to możliwości składania innych uwag i wniosków.

Do zakończenia pierwszego etapu prac niezbędną dokumentacją sprawy są założenia do projektu planu ochrony.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest dyrektor Świętokrzyskiego  Parku Narodowego.

Ogłoszenie