NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Ogłoszenie nabór dyrektora BPN

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA  BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO  (sygn: K/PN/1/12)    

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • posiadanie wykształcenia i wiedzy w szczególności z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy, których znajomość jest niezbędna do zarządzania i kierowania parkiem;
 • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
 • życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy, w tym co najmniej co najmniej sześcioletni staż i co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru;

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
 • ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
 • test wiedzy;
 • prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody albo przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznaczonej sygnaturą K/PN/1/12

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2012 r.

Inne informacje

 • w aplikacji należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia;
 • bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 57 92 603;
 • dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

              DYREKTORA  BIEBRZAŃSKIEGO PARKU  NARODOWEGO (sygn: K/PN/2/12

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • posiadanie wykształcenia i wiedzy w szczególności z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy, których znajomość jest niezbędna do zarządzania i kierowania parkiem;
 • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
 • życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru;

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
 • ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
 • test wiedzy;
 • prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody albo przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznaczonej sygnaturą K/PN/2/12

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2012 r.

Inne informacje

 • w aplikacji należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia;
 • bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 57 92 603;
 • dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Sprzedaż samochodów

 OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra rok produkcji 1996 roku o przebiegu 222 191 km i nr rejestracyjnym TKI 4L67 i samochodu ciężarowego Polonez Truck rok produkcji 1995 roku o przebiegu 206 669 km i nr rejestracyjnym TKI GY91

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 maja 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie

Przystępujący do pisemnego przetargu nieograniczonego ma obowiązek obejrzeć samochód w dniach roboczych poprzedzających dzień otwarcia ofert w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Dyrekcji ŚPN. .

Przystępujący do przetargu wpłacają wadium w wysokości 320 złotych dla samochodu Opel Astra i 115 złotych dla samochodu Polonez Truck oraz składają pisemne oświadczenia, że zapoznali się ze stanem technicznym pojazdu

Wadium należy wpłacić w kasie ŚPN najpóźniej do godz. 9.30 dnia 30 maja 2012 roku .Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Cena wywoławcza wynosi 3 200 złotych brutto dla sam. Opel Astra.

(słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

Cena wywoławcza wynosi 1 150 złotych brutto dla sam. Polonez Truck.

(słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)

Wydanie samochodów nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.

Sprzedaż samochodów – pełna treść ogłoszenia


Bodzentyn, 13.06.2012

 AG-241-10/12

 

Unieważnienie przetargu

 OGŁOSZENIE

             Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  unieważnia  pierwsze postępowanie  na sprzedaż wycofanych  z użytkowania  dwóch samochodów.

 1. Samochodu osobowego  marki Opel Astra  o nr rej. TKI 4L67
 2. Samochodu ciężarowego  Polonez Truck o nr rej. TKI GY91

W trybie przetargu nieograniczonego z powodu braku ofert zakupu.

 

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Mgr inż. Wojciech Świątkowski

Unieważnienie przetargu AG-241-10/12

 

 

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza do sprzedaż zbędne składnik majątku ruchomego.

Zainteresowani  proszeni są o zgłoszenie chęci zakupu wyszczególnionych poniżej składników majątku ruchomego w terminie do dnia 10 maja 2012 r.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela pan Jan Sobieraj pod nr telefonu 41 31 15 106 wew. 54

Lp.

Numer inwentarzowy

Nazwa

Stan i cena

1

266/4/42/429ostrzałka do nożywyeksploatowana, bez chłodzenia wodnego,  cena 150,00 zł

2

152/5/53/537kamera Panasonicniesprawny akumulator, cena 100,00 zł

3

153/53/537zestaw wyposażenia do kamery VHSzestaw do poprzedniej pozycji, cena 80,00 zł

4

00/726/XV/1aparat fotograficzny Canonanalogowy, nieużytkowany, cena 50,00 zł

5

768/XIV/29wyciągarka LNA 1350urządzenie niepraktyczne, bez atestu, nieużytkowane, cena 300,00 zł

6

263/XV/14dyktafon Sony TCM 65dyktafon kasetowy, nieużytkowany, cena 10,00 zł

7

XV/1dyktafon sonydyktafon kasetowy,  cena 10,00 zł

8

XV/2dyktafon Panasonicdyktafon kasetowy, nieużytkowany, cena10,00 zł

9

207/XV/3obiektyw do aparatu Canonkomplet z następną pozycją, cena 20,00 zł

10

208/XV/4aparat Canon analogowy, nieużytkowany, cena 30,00 zł

11

231/XV/6pehametrbrak odczynników, nieużytkowany, cena 10,00 zł

12

1490/XIV/75lampa szperaczwyeksploatowany akumulator bez możliwości regeneracji, cena 30,00 zł

13

00-IL/XI/13 żyrandoli3 zdemontowane żyrandole są nieużytkowane, cena 80,00 zł za sztukę

 

Uchylenie wykazu nieruchomności przeznaczonych do dzierżawy

Świętokrzyski Park Narodowy w całości uchyla wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2011 roku dotyczący nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, Obręb Nowa Słupia oznaczonej  Nr ewidencyjnym 2039

 Szczegółowa informacja  zostanie wywieszona  w dniu  6 grudnia  2011 roku  w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

Całość dokumentu AG-221-2-11