Nabór na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i remontów należeć będzie między innymi:

 1. Prowadzenie całokształtu prac w zakresie inwestycji budowlanych ŚPN, napraw budynków, budowli i dróg Parku;
 2. Ścisłe przestrzeganie w działalności remontowej i inwestycyjnej ŚPN obowiązujących przepisów a zwłaszcza aktualnie obowiązujących ustaw: Prawo budowlane, o ochronie dóbr kultury, o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
 3. Organizowanie i dokonywanie okresowych przeglądów i ocen stanu technicznego budynków, budowli i dróg ŚPN, ustalenie na tej podstawie potrzeb oraz sporządzanie wieloletnich i rocznych planów napraw bieżących i kapitalnych, prowadzenie i analizowanie na bieżąco książek obiektów budowlanych;
 4. Opracowywanie lub zlecanie wykonania programów, dokumentacji projektowej, ekspertyz, studiów, pomiarów geodezyjnych i harmonogramów inwestycji i napraw oraz kompletowanie niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
 5. Wyłanianie wykonawców robót remontowo-budowlanych i inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
 6. Sporządzanie zleceń i umów na roboty realizowane systemem zleconym;
 7. Ścisła współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego robót prowadzonych systemem zleconym i gospodarczym;
 8. Egzekwowanie od wykonawców przestrzegania warunków zawartych umów a w szczególności terminowego usuwania usterek;
 9. Kierowanie pracami wykonywanymi sposobem gospodarczym, systematyczną kontrolę dyscypliny pracy i ocenę wydajności pracy a także dbałość o sprzęt, transport i pomieszczenia socjalne dla podległych pracowników;
 10. Udział w pisaniu, realizacji i rozliczaniu projektów mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na działalność inwestycyjną i remontową lub branie czynnego udziału w realizacji takich wniosków we współpracy z innymi działami lub samodzielnymi stanowiskami;
 11. Prowadzenia zaopatrzenia i zlecania usług w zakresie niezbędnym dla sprawnej realizacji zadań wymienionych w zakresie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z ustawą o zamówieniach publicznych;

Warunki zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy na okres 1 rok z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa;
 • Pięcioletni staż pracy w zawodzie
 • Doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • Prawo jazdy kategorii B.

(więcej…)

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca  2018 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna) na  miejsce handlowe do prowadzenia usługi gastronomicznej w mobilnym punkcie gastronomicznym w pojeździe typu Food Truck o powierzchni dzierżawionej 30 m2 , który zakończył się wynikiem negatywnym.

W przetargu ustnym – licytacji, jedyny uczestnik przetargu nie  zaoferował postąpienia  ponad cenę wywoławczą.

Opłata z tytułu dzierżawy  wynosiła 5000 zł netto

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca  2018 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na trzy miejsca handlowe  o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości.   Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3 znajdują się na parkingu  przy ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Nowa Słupia. (więcej…)

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

OP.222.22.2018.RMA

Bodzentyn, dnia 29-05-2018 r.

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt.   ,,Wola Szczygiełkowa” o pow. 1,62 ha położona na działce nr 734w gminie Bodzentyn, obręb Wola Szczygiełkowa zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej, wyznaczonej na dzień 29-05-2018 r. na godzinę 1100   nie przystąpił żaden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 1080,16 zł.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na   dzierżawę   gruntów rolnych pt.   ,,Bodzentyn” o pow. 3,10 ha położonych na działkach nr 2181 i 2467 w gminie Bodzentyn, obręb Bodzentyn zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu nieograniczonego- licytacji ustnej, wyznaczonej na   dzień 29-05-2018 r. na godzinę 1100   nie przystąpił żaden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 2205,85 zł.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na   dzierżawę   gruntów rolnych pt.   ,,Wzorki-Grabowa” o pow. 4,11 ha położonych na działce nr 4336/3 w gminie Bodzentyn, obręb Celiny-Podgórze zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej, wyznaczonej na   dzień 30.03.2018 r. na godzinę 1100   dopuszczony został jeden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła   2833,45 zł. Uczestnik przetargu Pan Wojciech Juchnowski zaproponował najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawy w wysokości 2861,78 zł, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia. Przetarg wygrał Pan Wojciech Juchnowski.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

dr inż. Jan ReklewskiSkan inf.

Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu handlowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO
W OKRESIE OD 20 CZERWCA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 4 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem dzierżawy są :
1.1. Trzy miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 2 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3 znajdują się na parkingu przy ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Nowa Słupia zgodnie z załączoną mapą.
1.2. Nieruchomość położona jest w Nowej Słupi, w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” ze Słupi Nowej na Wzgórze Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 1193/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0.
1.3 Dojazd do nieruchomości realizowany jest bezpośrednio drogą asfaltową kategorii powiatowej
w miejscowości Nowa Słupia.

2. Dzierżawca będzie zobowiązany do:
Prowadzenia drobnej działalności handlowej.

3. Okres dzierżawy: od dnia 20 czerwca 2018 roku do 31 października 2018 roku.

4. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za plac handlowy o powierzchni 4 m2.
4.1 Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:
przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 9.30 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna). Licytacje na pierwsze i każde kolejne miejsce handlowe odbywać się będą bezpośrednio po sobie.
4.2 Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.
4.3. Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.
4.4. Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
4.5. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość całkowitej opłaty z tytułu dzierżaw placu handlowego na parkingu w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej o pow. 4m2 .
4.6. Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej ceny.
4.7.Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości czynszu z tytułu dzierżawy placu handlowego, postąpienie nie może wynosić mniej niż 15 złotych (słownie: piętnaście zł.)
4.8.Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy placu handlowego na parkingu w Nowej Słupi.
4.9.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny czynszu z tytułu dzierżawy placu handlowego.
4.10.Po ustaniu zgłaszania postąpień, prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę czynszu dzierżawy, i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
4.11. Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca termin i rodzaj przetargu, oznaczenie nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą stawkę dzierżawy zaoferowaną za dzierżawę placu handlowego, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu, podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

5. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy: 1 500,00 złotych netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto za cały okres umowy dzierżawy.

6. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.

7. Postanowienia dotyczące wadium.
7.1 Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości 300 złotych ( słownie zł: trzysta).
W przypadku przystąpienia do licytacji np. dwóch miejsc handlowych należy wnieść dwukrotność wadium.
7.2. Wadium należy wnieść do dnia 8 czerwca 2018 roku do godz. 15.00
7.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce
Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu – Przetarg – „Dzierżawa placu handlowego w Słupi Nowej”
7.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.
7.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
7.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
7.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

8. Inne postanowienia.
8.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.
8.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
8.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.
8.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

9. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu:
Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

10. Protesty i odwołania
10.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.
10.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą ulegają wstrzymaniu.
10.3. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.
10.4. Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN
(ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji:
11.1. Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część ogłoszenia o przetargu (sposób płatności, termin płatności).
11.2 Przekazanie placu pod drobną działalność handlową wyłonionemu w drodze przetargu dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

Bodzentyn, 29.05.2018 r.
DYREKTOR ŚPN
Jan ReklewskiSPN_ogłoszenie_miejsca handlowe regulamin – miejsca handlowe wzór umowy – miejsca handlowe

Załącznik
Zał. nr 1 Regulamin
Zał. nr 2 Wzór umowy

Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu do prowadzenia usługi gastronomicznej w pojeździe typu Food Truck o pow. 30 m2

Ogłoszenie_SPN_Food truck Zał. 2 – wzór umowy Zał.1 – regulaminOGŁOSZENIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO NA DZIERŻAWĘ PLACU
DO PROWADZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ W POJEŹDZIE TYPU FOOD TRUCK O POW.
30 M2

W OKRESIE OD 20 CZERWCA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

  

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

NIP 657 29 05 857

REGON 260571899

Tel. 41 31 15 106

Fax 41 31 15 106

e-mail:

adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja   publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

 – Przedmiotem dzierżawy jest:

1.1 Miejsce handlowe do prowadzenia usługi gastronomicznej w mobilnym punkcie gastronomicznym w pojeździe typu Food Truck o powierzchni dzierżawionej 30 m2

1.2. Nieruchomość, na której   położone jest miejsce handlowe znajduje się   w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej obręb Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia, działka Nr1193/1 dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim   Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0.
W/w nieruchomość położona na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej z Nowej Słupi na Wzgórze Święty Krzyż zgodnie z załączoną mapą.

1.3. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Słupia     Nowa.

 1. Dzierżawca będzie zobowiązany do:

Prowadzenia usługi gastronomicznej w mobilnym punkcie gastronomicznym w pojeździe typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych).

 1. Okres dzierżawy: od dnia 20 czerwca 2018 roku do 31 października 2018 roku.
 2. Licytacja ustna stawki czynszu dzierżawnego za plac handlowy o powierzchni 30 m2.

 4.1. Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

4.2.. przetarg odbędzie się   w siedzibie ŚPN , w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu   12 czerwca 2018 roku o godz. 10.30 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).

4.3.Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

4.4. Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego   członek komisji przetargowej.

4.5. Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium
w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

4.6. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość całkowitej opłaty z tytułu dzierżaw placu handlowego o pow. 30m2 z przeznaczeniem na prowadzenie usługi gastronomicznej w mobilnym punkcie gastronomicznym w pojeździe typu Food Truck .

4.7. Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej ceny.

4.8. Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości   czynszu   z tytułu dzierżawy placu handlowego, postąpienie nie może wynosić mniej niż 50(słownie: pięćdziesiąt   złotych).

4.9. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości   czynszu   z tytułu dzierżawy placu handlowego do prowadzenia usługi gastronomicznej w mobilnym punkcie gastronomicznym w pojeździe typu Food Truck.

4.10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny czynszu dzierżawy placu handlowego.

4.10. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę czynszu dzierżawy, i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

4.11. Prowadzący przetarg sporządza protokół   z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju   przetargu, oznaczenie nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą   stawkę dzierżawy zaoferowaną za dzierżawę placu handlowego, imię nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu, imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację, ich podpisy i   wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

 5,Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy: 5 000,00 złotych netto (słownie: pięć tysięcy   złotych)   netto za cały okres umowy dzierżawy.

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium

8.1 Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości 700 złotych (słownie zł: siedemset)

8.2. Wadium należy wnieść do dnia 8 czerwca   2018 roku do godz. 15.00

8.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu   – Przetarg – „Dzierżawa placu handlowego na prowadzenie usługi gastronomicznej”

8.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego   wniesieniu decyduje data wpływu środków   na w/w rachunek bankowy.

8.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się       od zawarcia umowy.

8.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu   dzierżawnego.

8.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym   wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

9.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

9.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

9.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

 1. Protesty i odwołania

11.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni roboczych za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

11.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą ulegają wstrzymaniu.

11.3. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych   z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni   informację o wyniku przetargu.

11.4. Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN
(ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

12.1. Terminy wnoszenia opłat z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały   w umowie stanowiącej integralną część ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności.)

12.2 Przekazanie placu do prowadzenia usługi gastronomicznej w mobilnym punkcie gastronomicznym w pojeździe typu Food Truck o powierzchni dzierżawionej 30 m2 wyłonionemu w drodze przetargu dzierżawcy nastąpi protokolarnie po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

 

DYREKTOR ŚPN

Jan Reklewski

 

Załącznik

Zał. nr 1                Regulamin

Zał. nr 2                Wzór umowy