Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – sad

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Działka nr 11 położonej w gm. Bodzentyn, obręb Celiny -Podgórze

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1.    Przedmiot przetargu
a)    Przedmiotem dzierżawy jest : Część działki  o numerze ewidencyjnym  11 Obręb Celiny-Podgórze, o pow. 0,53 ha.  Dzierżawa ma służyć  celom edukacji przyrodniczo-kulturowej  oraz zapewnieniu ochrony i pielęgnacji  tradycyjnych odmian  drzew owocowych  rosnących na tej nieruchomości
b)    GRUNTY ROLNE:  –      Sad  kl. IV a = 0,53 ha
c)    Grunty rolne położone na działce nr 11 gm. Bodzentyn, obręb Celiny-Podgórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00027455/2

2.    Przeznaczenie nieruchomości gruntowej
Dzierżawa ma służyć celom edukacji przyrodniczo-kulturowej. Prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego oraz zapewnienie ochrony i pielęgnacji  tradycyjnych odmian  drzew owocowych  rosnących na tej nieruchomości.
3.    Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:
Od dnia 15 marca 2013 roku, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią  Urszulą Kuroś – tel. 41 3115106 wew. 17.
4.    Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres 15 lat.
Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się  ze lokalizacją nieruchomości gruntowej oraz jej stanem użytkowym.
5.    Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość.
5.1.Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

a) przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  25.03.2013   godz. 10.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).
Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.
b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.
c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy                 przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).
d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość       rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.
e) Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.
f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości, postąpienie nie może wynosić mniej niż  2,00 złotych.(słownie: dwa zł.).
g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości.
h) Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy.
i) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu dzierżawy , i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
j)Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: :   oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości,  wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium) , przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną  za nieruchomość,  imię nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację  , ich podpisy i  wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

6.    Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.
6.1. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  : 138,00 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem  złotych).
6.2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego jest cena netto , do której będzie doliczony podatek VAT  w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

7.    Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
8.    Postanowienia dotyczące wadium
8.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 15,00  złotych / słownie zł: piętnaście zł /
8.2. Wadium należy wnieść do dnia  22 marca 2013 roku
8.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce
Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – Dzierżawa  działka nr  11
8.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.
8.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,
a) przynajmniej  jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny  wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy
8.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu dzierżawnego.
8.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu
lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu
wynikiem  negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.
9.    Inne postanowienia.
9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.
9.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
9.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.
9.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
10.     Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu
Członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

11.    Protesty i odwołania
11.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.
11.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z dzierżawą  ulegają wstrzymaniu.
11.3.  W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.
11.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

12.    Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji
12.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki.)
12.2. Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.
12.3 Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Załącznik

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy

 

Powiązane: