Przetarg na dzierżawę parkingu o pow. 1529m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ PARKINGU O POW. 1529 m2 W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2014 ROKU POŁOŻONEGO W NOWEJ SŁUPI.

1 Organizator przetargu

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: 
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

2.Forma przetargu

Publiczny przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)

3.   Przedmiot  przetargu

3.1  nieruchomość  położona w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking.

Plac pod parking  położony jest na działce   nr 1193/1  gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

3.2.   Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.

4. Dzierżawca będzie zobowiązany do:

4.1  Urządzenia i prowadzenia na wydzierżawionej nieruchomości parkingu  dla pojazdów.

5.Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 8 maja  2014 roku, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  – tel. 41 3115106 wew. 17.

6.Okres dzierżawy:  na okres sezonu turystycznego tj. od czerwca 2014 do 31 października 2014 roku

Przed przystąpieniem  do przetargu, uczestnik przetargu  zobowiązany jest  do zapoznania się  ze stanem technicznym nawierzchni  parkingu pod kątem robót niezbędnych do doprowadzenia  nawierzchni parkingu  do stanu technicznego  umożliwiającego prowadzenie działalności parkingowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.Licytacja ustna stawki   czynszu dzierżawy za nieruchomość za cały okres jej dzierżawy .

Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

a) przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  20 maja 2014 r. o   godz. 11.00 , będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).

Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.

c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu)

d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość  opłat z tytułu  dzierżawy nieruchomości.

e) Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.

f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości  czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości; postąpienie nie może wynosić mniej niż 90 złotych.(słownie: dziewięćdziesiąt  złotych).

g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości   czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości.

h) Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny  czynszu dzierżawy.

i)Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę    czynszu dzierżawy, i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę czynszu dzierżawnego zaoferowanego za nieruchomość, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby  wygrywającej przetarg  lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

  1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres  wynosi 9.000,00 (słownie: Dziewięć tysięcy     złotych za czas trwania dzierżawy).

Cena wywoławcza czynszu  dzierżawnego jest ceną netto , do której doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

  1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
  2. Postanowienia dotyczące wadium

10.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 1000 złotych / słownie zł: Jeden tysiąc     złotych./

10.2. Wadium należy wnieść do dnia 16 maja 2014  roku do godz. 12.00

10.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój 14  lub na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Dzierżawa parkingu w Nowej Słupi”

UWAGA :  10.4. W przypadku wnoszenia wadium  na rachunek bankowy – o  wniesieniu wadium w wyznaczonym terminie  decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

10.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy

10.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu dzierżawy.

10.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

  1. Inne postanowienia.

11.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

11.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

11.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

11.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

  1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu :

członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

  1. Protesty i odwołania

13.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego –  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

13.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  od jej otrzymania . Do czasu  rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem ulegają wstrzymaniu. Minister po rozpatrzeniu skargi zawiadamia skarżącego i dyrektora ŚPN o sposobie jej rozstrzygnięcia.

13.3.W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

13.4.Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra  zamieszczana jest  na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

14.  Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji

14.1. Terminy wnoszenia czynszu  dzierżawnego oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie- wzorze umowy dzierżawy,  stanowiącej  integralną część niniejszego ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, opłaty niezależne od dzierżawcy  itp.)

14.2 Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

15. Spis załączników do regulaminu.

Zał. nr 1  wzór umowy

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wzór umowy

Powiązane: