PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – Ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA   DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU DO LAT 5 POD INSTALACJĘ URZĄDZEŃ ANTENOWYCH DO TRANSMISJI DANYCH

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

 

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. –   Maszt metalowy o wysokości trzech metrów licząc od połaci dachu i dwa metry kwadratowe powierzchni strychu – dla zabudowy urządzeń sterujących służących do transmisji sygnału internetowego oraz źródła zasilania energii elektrycznej- znajdujące się na budynku Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Wzgórzu Święty Krzyż, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod poz. A.440/1-5.

– Nieruchomość położona jest na Wzgórzu Święty Krzyż , obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7

1.2 Dojazd do nieruchomości realizowany jest bezpośrednio drogą asfaltowa kategorii powiatowej od strony miejscowości Huta Szklana.

Stan techniczny budynku :

– budynek konstrukcji murowanej z kamienia – piaskowca kwarcytowego o grubości ścian od 1,80 do 2,50 m. Stropy częściowo oryginalne z XVII wieku wieczne sklepienia krzyżowe, częściowo współczesne gęsto żebrowe z podwieszonym sklepieniem krzyżowym.

– dach budynku pokryty blachą miedzianą   z zainstalowanym masztem metalowym o wysokości 3 m licząc od połaci dachu.

 1. Dzierżawca będzie zobowiązany do:

Instalacji na istniejącym maszcie metalowym urządzeń do transmisji danych i zabudowy urządzeń sterujących służących do transmisji sygnału internetowego.

 1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 14 maja 2015 roku , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś – tel. 41 3115106 wew. 17.

 1. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy wynajmu na okres do 5 lat.
 2. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za maszt metalowy o wysokości 3 m licząc od połaci dachu i dwóch metrów kwadratowych powierzchni strychu.

5.1.Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

 1. przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 21 maja 2015 o godz. 11,00 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).
  Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.
 2. Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.
 3. Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy masztu metalowego o wysokości 3 m licząc od połaci dachu i dwóch metrów kwadratowych  powierzchni strychu w budynku Muzeum na Św. Krzyżu.
 5. Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.
 6. Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości rocznego czynszu z tytułu najmu pomieszczeń, postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 złotych.(słownie: dwadzieścia złotych).
 7. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy masztu metalowego i dwóch metrów kwadratowych powierzchni strychu w budynku muzeum na Św. Krzyżu.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy.
 9. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawy , i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
 10. Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną za dzierżawę masztu metalowego, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.
 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.
  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy: 2000,00 złotych netto (słownie: dwa tysiące złotych) rocznie
 2. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 1. Postanowienia dotyczące wadium

8.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości 200 złotych / słownie zł: dwieście złotych./

8.2. Wadium należy wnieść do dnia 18 maja 2015 do godz. 15.00

8.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu – Przetarg – „Dzierżawa masztu pod instalację urządzeń do transmisji danych”

8.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.

8.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,

a) przynajmniej jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy

8.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

8.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

9.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

9.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

9.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu
 2. Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku       prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .
 1. Protesty i odwołania

12.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni .roboczych za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

12.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Do    czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z wynajmem ulegają wstrzymaniu.

12.3. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.

12.4. Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN ( ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

13.1. Terminy wnoszenia opłat z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, inne opłaty)

13.2. Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

13.3 Przekazanie masztu metalowego i dwóch metrów kwadratowych powierzchni strychu wyłonionemu w drodze przetargu dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy

Powiązane: