Sprzedaż samochodu osobowego marki fiat seicento

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT SEICENTO O NR REJ.TKI V815

 

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento o nr rej. TKI V815

 1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Seicento

Dane samochodu: Fiat Seicento
Pojemność silnika 899 cm3 benzyna
Rok produkcji 2001
Przebieg 150 000 km
3 drzwiowy
Nr identyfikacyjny (VIN ZFA18700000802319)
Ubezpieczenie OC
Kolor ciemnozielony

 1. Samochód osobowy zakwalifikowany do naprawy bieżącej, eksploatowany przez pierwszego właściciela.
 2. W/w pojazd można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4, po uprzednim  ustaleniu terminu oględzin  z pracownikiem  administracyjno-technicznym    41 3115106 wew.17 (pokój nr 17).

Cena wywoławcza 1 400 zł./brutto

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • Złożenie pisemnej oferty;
  • Wniesienie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w kasie  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4  najpóźniej w dniu przetargu, lub na rachunek bankowy 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento”.
  • W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje      data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu samochodu osobowego Fiat Seicento.
  • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

4.7     Przystępujący do pisemnego przetargu nieograniczonego ma obowiązek obejrzeć samochód w dniach roboczych poprzedzających dzień otwarcia ofert w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Dyrekcji ŚPN.

4.8     Przystępujący do przetargu wpłacają wadium w wysokości 280 złotych oraz składają pisemne         oświadczenia, że zapoznali się ze stanem technicznym pojazdu.

 1. Oferty pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w formie pisemnej i zawierać :

a/ Imię i Nazwisko oraz adres Oferenta

b/ oferowaną cenę i warunki zapłaty/przelew, gotówka/

c/ oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu

d/ dowód wpłaty wadium (kserokopia)

 1. Wzór formularza ofertowego, który jest załącznikiem do ogłoszenia należy pobrać ze strony https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/ lub w siedzibie sprzedającego w pokoju nr 17.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Ofertę z dopiskiem „ Oferta przetargowa na zakup samochodu – nie otwierać przed  6 kwietnia 2018 roku godz. 10.00) należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 6 kwietnia 2018 roku  do godz. 9.30 w siedzibie sprzedającego w pokoju nr 11
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  • Nie zawiera ceny, danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub są one nieczytelne.
  • Zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza.

 

Spis załączników do regulaminu

Zał. nr 1 Wzór umowy

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Regulamin

Formularz ofertowy

Zdjęcia samochodu

Ogłoszenie

Powiązane: