Sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT SEICENTO O NR REJ.TKI V815

 

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento

o nr rej. TKI V815

 1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Seicento

Dane samochodu: Fiat Seicento
Pojemność silnika 899 cm3 benzyna
Rok produkcji 2001
Przebieg 150 000 km
3 drzwiowy
Nr identyfikacyjny (VIN ZFA18700000802319)
Ubezpieczenie OC
Kolor ciemnozielony

 1. Samochód osobowy zakwalifikowany do naprawy bieżącej, eksploatowany przez pierwszego właściciela.
 2. W/w pojazd można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin  z pracownikiem  administracyjno-technicznym  tel.  41 3115106 wew.17 (pokój nr 17).

Cena wywoławcza 1 400 zł./netto

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • Złożenie pisemnej oferty;

4.2.Wniesienie wadium  w wysokości 20 % ceny wywoławczej w kasie  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4  najpóźniej w dniu przetargu, lub na rachunek bankowy 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento”.

4.3.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje      data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

4.4.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli       się od zawarcia umowy.

4.5 Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  ceny zakupu samochodu osobowego Fiat Seicento.

4.6 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

4.7. Przystępujący do pisemnego przetargu nieograniczonego ma obowiązek obejrzeć samochód w dniach roboczych poprzedzających dzień otwarcia ofert w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Dyrekcji ŚPN.

4.8. Przystępujący do przetargu wpłacają wadium w wysokości 280 złotych oraz składają pisemne         oświadczenia, że zapoznali się ze stanem technicznym pojazdu.

 1. Oferty pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w formie pisemnej i zawierać :

a/ Imię i Nazwisko oraz adres Oferenta

b/ oferowaną cenę i warunki zapłaty/przelew, gotówka/

c/ oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu

d/ dowód wpłaty wadium (kserokopia)

7. Wzór formularza ofertowego, który jest załącznikiem do ogłoszenia należy pobrać ze strony         https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/ lub w siedzibie sprzedającego w pokoju nr 17.

8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8.1.Ofertę z dopiskiem „ Oferta przetargowa na zakup samochodu – nie otwierać przed  16 marca 2018 roku godz. 10.00) należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 16 marca 2018 roku  do godz. 9.30 w siedzibie sprzedającego w pokoju nr 11

 • Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  • Nie zawiera ceny, danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub są one nieczytelne.
  • Zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza.

Spis załączników do regulaminu

Zał. nr 1     Wzór umowy

Regulamin

Formularz ofertowy

Ogłoszenie

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski


2018-03-20

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  informuje, że przetarg nieograniczony pisemny  na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Seicento,  rok produkcji 2001 o przebiegu 150 000 km i nr rej. TKI V815 zakończył się wynikiem negatywnym.

Termin składania ofert upłynął w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 9.30.
W tym  terminie   nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: