Szacowanie wartości zamówienia polegającego na kontroli jakości danych teledetekcyjnych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Świętokrzyski PN zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kontrola jakości danych teledetekcyjnych w ramach planowanego projektu: Wykorzystanie technik teledetekcyjnych przy ocenie stanu zasobów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry. Zakres działań przewidzianych w projekcie:

 • Inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg
 • Inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych
 • Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej
 • Identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych
 • Inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień
 • Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu
 • Inwentaryzacja walorów krajobrazowych i ich zagrożeń
 • Inwentaryzacja hydrograficzna
 • Uaktualnienie danych o zasobach przyrodniczych parku poprzez zasilenie systemu GIS ŚPN nowymi wynikami analiz oraz danymi źródłowymi (ortofotomapy, modele 3d)

 1. OKRES REALIZACJI PROJEKTU I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji projektu 01-2019 do 12-2022 r. Usługa będzie realizowana w ciągu trwania projektu 4 – krotnie, na koniec każdego etapu (roku kalendarzowego). Kontroli będą podlegać dane dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca dokonujący kontroli powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem.

 1. ELEMENTY WYCENY

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć:

 • Nazwę i adres wykonawcy
 • Cenę w złotych (netto i brutto)

Wzór formularza wyceny jest dołączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia, jako załącznik nr. 1.

 1. TERMIN I FORMA SKŁADANIA WYCENY

Termin: 25 stycznia 2018 r., godz. 12:00

Forma: elektronicznie na adres: psikora@swietokrzyskipn.org.pl

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje płatności po każdej przeprowadzonej kontroli, na podstawie dostarczonej faktury.

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

Paulina Sikora
Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn
tel.: 41 311 51 06 w. 66

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Formularz wyceny

Powiązane: