Wynajem lokalu w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/1

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

na wynajem lokalu mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego

z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu
  • Lokal mieszkalny położony w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/1,  blisko centrum, w otoczeniu terenów zabudowanych. Lokal mieszkalny znajduje się w wielorodzinnym budynku drewnianym, którego pomieszczenia  pełnią  funkcje mieszkalne.
  • Lokal znajduje się na działce nr 379/4 gmina  Bodzentyn, obręb Św. Katarzyna, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5
  • Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze, o pow. użytkowej 73,40 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, i korytarza z niezależnym wejściem do lokalu od  strony zachodniej.

Wynajmującemu przysługuje prawo korzystania z podwórza o pow. 0,15 ha

 1. Stan techniczny lokalu:
 • podłogi drewniane, deska sosnowa z uszkodzeniami.
 • stolarka okienna i drzwiowa – okna plastikowe 6 letnie, drzwi drewniane z lat 50-tych ubiegłego     wieku, drzwi wejściowe zewnętrzne wymienione w ramach termomodernizacji  w 2015 roku.
 • ogrzewanie – kuchnia z płaszczem wodnym z 2015 roku, instalacja c.o.,  piece kaflowe,
 • tynki stare, nierówne, mocno spękane,
 • budynek po termomodernizacji – ocieplony z zewnątrz z instalacją solarną,
 • łazienka z lat 70 ubiegłego wieku,

Czas trwania umowy najmu  5 lat od daty zawarcia umowy.

 1. Przeznaczenie przedmiotu najmu.

Użytkowanie przedmiotu najmu  wyłącznie na cele mieszkaniowe.

 1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 21 marca 2018 roku, w dni robocze   w godz. 10.00 do 14.00 po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  – tel. 41 3115106 wew. 17.

 1. Okres najmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres 5
 2. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu najmu za lokal mieszkalny.
 3.  Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

7.1. przetarg odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie,
w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w dniu 27marca 2018 roku  o godz. 8.30, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna).

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

7.2 Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji       przetargowej.

7.3. Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium
w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetarg (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).

7.4. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu wynajmu lokalu  mieszkalnego  w Św. Katarzynie przy ul. Kieleckiej 5/1

7.5. Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.

7.6. Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu najmu osady, postąpienie nie może wynosić mniej niż
28,20 zł
.(słownie:  dwadzieścia osiem 20/100 zł) netto.

7.7. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego.

7.8. Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu wynajmu.

7.9. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu wynajmu, i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

7.10.Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości,  wysokość stawki wywoławczej czynszu najmu, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę najmu zaoferowaną  za nieruchomość,  imię, nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację, ich podpisy i wygrywającego, datę sporządzenia
i podpisania protokołu.

Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu: 2.820,20 zł. (słownie: Dwa tysiące osiemset dwadzieścia zł.) netto rocznie.

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium

9.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 350 złotych / słownie zł: trzysta pięćdziesiąt./

9.2. Wadium należy wnieść do dnia 23 marca  2018 roku

9.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Wynajem lokalu mieszkalnego w Św. Katarzynie przy ul. Kieleckiej 5/1”

9.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

9.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy, uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy

9.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  czynszu najmu.

9.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

10.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

10.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu.

10.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu , który przetarg wygrał,  przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

 1. Protesty i odwołania

12.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

12.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z wynajmem ulegają wstrzymaniu.

12.3. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

12.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

13.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   najmu oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności, termin płatności, podatki, inne opłaty)

13.2. Opłaty miesięczne z tytułu najmu waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

13.3 Przekazanie nieruchomości wyłonionemu w drodze przetargu  najemcy nastąpi po podpisaniu umowy wynajmu.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 1. Załączniki

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy

Ogłoszenie

Powiązane: