Wynajem osady służbowej w Bielinach

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

na wynajem osady służbowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem wynajmu jest osada służbowa składająca się z :

– budynku mieszkalnego  drewnianego usytuowanego  w Bielinach Podlesiu 38

–  budynku gospodarczego  o pow. 77 m2

z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,09 ha.

Osada znajduje się na działce   nr 367  gmina Bieliny   , obręb Kakonin, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1L/00086472/2

1.2.      Oferowana do wynajmu osada służbowa składa się z budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i   budynku gospodarczego położonych w Bielinach Podlesiu 38 , w granicy lasu.  Brak drogi dojazdowej. Jest  to drewniany budynek, którego pomieszczenia  pełnią  funkcje mieszkalne,   budynek gospodarczy, a także teren otaczający osadę – podwórko o pow. 0,09 ha.

Stan techniczny budynku mieszkalnego:

 • podłogi   drewniane, z miejscowymi ubytkami   malowane farbą olejną
 • stolarka okienna i drzwiowa – okna drewniane stare, drzwi drewniane pełne z lat 50-tych ubiegłego wieku
 • ogrzewanie –  kocioł C.O.
 • tynki stare – nierówne, częściowo odpadające
 • łazienka z lat 60 ubiegłego wieku, nieremontowana,  urządzenia bardzo stare, pomieszczenie zawilgocone.

Budynek gospodarczy – pow.77 m2.

 1. Przeznaczenie przedmiotu najmu
  Wyłącznie na cele mieszkaniowe.
 2. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:
  Od dnia 28 marca 2014 roku, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  – tel. 41 3115106 wew. 17.
 3. Okres wynajmu: począwszy od dnia podpisania umowy wynajmu na okres    5  lat.
 4. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu wynajmu  osady.
 5. Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

a)      przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  08 kwietnia 2014 roku  godz. 11.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).
Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b)      Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez  niego  członek komisji przetargowej.

c)      Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).

d)      Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu wynajmu osady składającej się budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego.

e)      Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.

f)       Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu najmu osady, postąpienie nie może wynosić mniej niż  26 złotych.(słownie: dwadzieścia sześć złotych).

g)      Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z tytułu wynajmu osady składającej się z lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego.

h)      Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu wynajmu.

i)       Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu wynajmu , i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

j)       Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości,  wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium) , przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną  za nieruchomość,  imię nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację, ich podpisy i  wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

 

Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu: 2536 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych) rocznie

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 254 złotych / słownie zł: dwieście pięćdziesiąt cztery złote./

7.2. Wadium należy wnieść do dnia 4 kwietnia  2014 roku

7.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Wynajem Osady służbowej w Bieliny Podlesie 38”

 

7.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

7.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,

a) przynajmniej  jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny  wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy

7.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu wynajmu.

7.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

8.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

8.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

8.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu.

8.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu, który wygrał przetarg,  przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

9.   Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

10.Protesty i odwołania

10.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

10.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni   od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z wynajmem ulegają wstrzymaniu.

10.3.  W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

10.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

11.Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji

11.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   najmu oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, inne opłaty)

11.2. Opłaty miesięczne z tytułu najmu waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

11.3 Przekazanie lokalu wyłonionemu w drodze przetargu  najemcy nastąpi po podpisaniu umowy wynajmu.

DYREKTOR
mgr inż.  Piotr Szafraniec

 

18 Załącznik

Zał. nr 1          Regulamin

Zał. nr 2         Wzór umowy

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami

Powiązane: >