Chełmowa Góra WO So Część I

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra WO So Część I

 

Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp LokalizacjaO.O. Chełmowa Góra RodzajSortyment Masam3Cena wyjściowanettoWartość wyjściowanetto

1

5c

So

WCO 1

68,54

157,68

10807,39

2

5c

So

WCO 2

49,33

184,32

9092,51

3

5c

So

WCO 3

0

0

0

4

5c

So

WD 1

6,17

115,20

710,78

5

5c

So

WD 2

1,05

126,00

132,30

6

5c

So

WD 3

0

0

0

   

Razem So

125,09

 

20742,98

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 15.03.2013 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra ,WO So Część I”.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 15.03.2013 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert

–          Oferowana cena                                            – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.

8. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.
  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

 Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Wojciech  Świątkowski

Pełna treść dokumentu z załącznikami