Oferta na sprzedaż drewna – Klonów

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym

1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

LpLokalizacja RodzajSortymentMasaCena wyjściowaWartość wyjściowa
O.O. Klonówm3nettonetto

1.

2.

224a

224a

Bk

Bk

WBO 2WBO 3

4,98

8,60

332,00

444,00

1653,56

3818,40

3.

224a

Bk

WCO 1

6,66

186,18

1239,96

4.

224a

Bk

WCO 2

62,43

239,84

14973,21

5.

224a

Bk

WCO 3

42,52

313,82

13343,63

6.

7.

8.

224a

224a

224a

Bk

Bk

Bk

WD 1WD 2WD 3

66,27

120,41

34,22

165,04

186,18

221,14

10937,20

22417,93

7567,41

Razem

346,09

75951,30

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 21.03.2012r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna”.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 21.03.2012 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert

–          Oferowana cena                                            – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.

8. Z Zarządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.
  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Wojciech  Świątkowski

 

Oferta z załącznikami na sprzedaż drewna – Klonów