Ogłoszenie drugie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 Md

OP.641.50.2019.ŁP

OGŁOSZENIE
Chełmowa Góra W0 Md

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-skład (drewno na składnicy przejściowej w msc. Stara Słupia) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O Chełmowa Góra

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. składnica przejściowa w msc. Stara Słupia Md WB02

 

1,18

 

256,10

 

302,20

 

2. składnica przejściowa w msc. Stara Słupia Md WB03

 

12,18

 

298,21

 

3 632,20

 

3. składnica przejściowa w msc. Stara Słupia Md WC01

 

92,31

 

183,25

 

16 915,81

 

4. składnica przejściowa w msc. Stara Słupia Md WC02

 

488,74

 

213,42

 

104 306,89

 

5.

 

składnica przejściowa w msc. Stara Słupia Md WC03

 

373,11

 

244,71

 

91 303,75

 

6.

 

składnica przejściowa w msc. Stara Słupia Md WD1

 

14,53

 

132,60

 

1 926,68

 

7.

 

składnica przejściowa w msc. Stara Słupia Md WD2

 

157,54

 

145,12

 

22 862,20

 

8.

 

składnica przejściowa w msc. Stara Słupia Md WD3

 

113,16

 

161,06

 

18 225,55

 

Ogółem

 

x

x

 

1 252,75

 

x

 

259 475,28

 

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 08.01.2020 r. do godziny 12.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra W0 Md ”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.15 w dniu 08.01.2020 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
  Oferowana cena – 100%
 6. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem  w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości netto.
 7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.
 8. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 9. Z Zarządzeniem nr 60/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN
  ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 10. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41) 3115106 w. 16.

 

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Ogłoszenie

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski


2020-01-08

Protokół nr D-2/2020 otwarcia ofert w dniu 08-01-2020 roku II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra W0 Md

Powiązane: