Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem II pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp.

 

 

Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 5c So WC01 27,98 151,02 4225,54
2. 5c So WC02 48,92 179,78 8794,84
3. 5c So WC03 2,15 207,37 445,85
4. 5c So WD1 12,38 113,60 1406,37
5. 5c So WD2 3,43 125,24 429,57
Ogółem x

x

94,86 x 15302,17

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 27.04.2018 r. do godziny 9.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra W0 So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.15 w dniu 27.04.2018 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem  w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości netto.
 2. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.  Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.
 3. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 4. Z Zarządzeniem nr 60/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41) 3115106 w. 16.

 

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

 z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

Powiązane: