Ogłoszenie o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So część 1

OP.641.40.2020.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-skład (drewno na składnicy przejściowej w msc. Celiny) wg poniższej specyfikacji:

Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O Dąbrowa

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. składnica przejściowa w msc. Celiny So WB02

 

19,78

 

263,42

 

5 210,45

 

2. składnica przejściowa w msc. Celiny So WB03

 

25,93

 

300,49

 

7 791,71

 

3. składnica przejściowa w msc. Celiny So WC01

 

220,96

 

195,12

 

43 113,72

 

4. składnica przejściowa w msc. Celiny So WC02

 

619,62

 

228,30

 

141 459,25

 

5.

 

składnica przejściowa w msc. Celiny So WC03

 

225,12

 

259,51

 

58 420,89

 

6.

 

składnica przejściowa w msc. Celiny So WD1

 

6,39

 

152,85

 

976,71

 

7.

 

składnica przejściowa w msc. Celiny So WD2

 

19,67

 

165,86

 

3 262,47

 

8.

 

składnica przejściowa w msc. Celiny So WD3

 

4,55

 

180,16

 

819,73

 

Ogółem 1142,02 x 261 054,93

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 27.11.2020 r. do godziny 12.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Dąbrowa W0 So część 1 ”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.15 w dniu 27.11.2020 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 1. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem  w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości netto.
 2. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
  Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.
 3. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 4. Z Zarządzeniem nr 60/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41) 3115106 w. 16.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2020-11-30

Protokół nr D-3/2020 otwarcia ofert w dniu 27-11-2020 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Dąbrowa W0 So część 1

Powiązane: