Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So,Jd

OP.641.46.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So,Jd

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 237 a, g So WC01 95,85 174,96 16 769,92
2. 237  a Jd WC01 0,75 193,82 145,37
3. 237  a, g So WC02 205,41 207,48 42 618,47
4. 237  a, g So WC03 95,59 240,00 22 941,60
5. 237  a, g So WD1 26,76 131,38 3 515,73
6. 237  a, g So WD2 50,98 144,39 7 361,00
7. 237  a, g So WD3 30,78 158,70 4 884,79
Ogółem x

x

506,12 X 98 236,88

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 19.11.2019 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Klonów W0 So, Jd ”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15 w dniu 19.11.2019 r. w dyrekcji ŚPN, pokój
  nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
  Oferowana cena – 100%
 6. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem  w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości netto.
 7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz  konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.
 8. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 9. Z Zarządzeniem nr 60/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 10. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41) 3115106 w. 16.

 

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Ogłoszenie


2019.11.19

Protokół nr D-6/2019 z otwarcia ofert w dniu 19-11-2019 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Klonów WOSo, Jd

Powiązane: