Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku

OP.641.9.2018.ŁP

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2018 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunkiMasa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0Gatunki iglaste1 600,00
Gatunki liściaste0
Razem1 600,00
Drewno średniowymiarowe                 S10Gatunki iglaste39,00
Gatunki liściaste0
Razem39,00
Drewno średniowymiarowe                 S2Gatunki iglaste56,00
Gatunki liściaste0
Razem56,00
Drewno średniowymiarowe                     S4Gatunki iglaste424,00
Gatunki liściaste0
Razem424,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 )2 119,00

 

Protokół nr D-1/2018 otwarcia ofert – Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO So

Protokół nr D-1/2018 otwarcia ofert w dniu 09-01-2018 II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO So

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE
Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem II pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

RodzajSortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.7a, 7c, 7d, 7fSoWC01271,39151,0240985,32
2.7a, 7c, 7d, 7fSoWC02159,07179,7828597,60
3.7a, 7c, 7d, 7fSoWD139,37113,604472,43
4.7a, 7c, 7d, 7fSoWD221,94125,242747,77
Ogółemx

x

491,77x76803,12

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 09.01.2018 r. do godziny 9.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra W0 So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.15 w dniu 09.01.2018 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
  Oferowana cena – 100%
 6. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem  w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości netto.
 7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
  Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.
 8. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 9. Z Zarządzeniem nr 60/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 10. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16.

 

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – protokół z otwarcia ofert

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

SortymentMasa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.7a, 7c, 7d, 7fSoWC01271,39172,5946839,20
2.7a, 7c, 7d, 7fSoWC02159,07205,4632682,52
3.7a, 7c, 7d, 7fSoWD139,37129,825111,01
4.7a, 7c, 7d, 7fSoWD221,94143,133140,27
Ogółemx

x

491,77x87773,00

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2 – protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert