Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra

OGŁOSZENIE

 Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny So S2b loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp.

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

Rodzaj

Sortyment

 

Masa

m3

Cena wyjściowa

netto

Wartość wyjściowa

netto

1.

5c

So

S2b

50,44

128,08

6460,36

  

 

Razem So S2b

50,44

 

6460,36

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 05.04.2013 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna S2b Chełmowa Góra”.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1405 w dniu 05.04.2013 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert

 –          Oferowana cena                                            – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.

8. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.
  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech  Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia z załacznikami

Powiązane: