Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra WO So cz.II

 Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

LpLokalizacjaO.O. Chełmowa Góra RodzajSortymentMasam3Cena wyjściowanettoWartość wyjściowanetto

1

5c

So

WCO 1

34,50

157,68

5439,96

2

5c

So

WCO 2

22,97

184,32

4233,83

3

5c

So

WDO 1

4,49

115,20

517,25

4

5c

So

WDO 2

4,18

126,00

526,68

Razem So

66,14

 

10717,72

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 23.09.2013 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra ,WO So Część II”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 23.09.2013 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert –  Oferowana cena – 100%
 6. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
  Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.
 7. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

 

 

p.o. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty

Powiązane: