Sprzedaż drewna – Dąbrowa WO So cz. 1

OGŁOSZENIE

Dąbrowa  WO So cz. 2

Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

 1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
LpLokalizacjaO.O. Dąbrowa RodzajSortymentMasam3Cena wyjściowanettoWartość wyjściowanetto

1

12a

So

WCO 1

176,09

192,24

34236,02

2

12a

So

WCO 2

307,10

228,96

70313,62

3

12a

So

WCO 3

12,34

263,52

3251,84

4

12a

So

WDO 1

17,53

142,56

2499,08

5

12a

So

WDO 2

17,97

156,96

2820,57

Razem So

533,03

X

113121,13

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 28.03.2014 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Dąbrowa  WO So ” część 2.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 28.03.2014 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą  wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
  Oferowana cena – 100%
 6. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.
 7. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty

Powiązane: