Sprzedaż drewna – Dąbrowa WO So część II

OGŁOSZENIE

Dąbrowa WO So część II

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

 

1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

Rodzaj

Sortyment

Masa

m3

Cena wyjściowa

netto

Wartość wyjściowa

netto

1

47a

So

WCO 1

102,93

157,68

16230,00

2

47a

So

WCO 2

104,41

184,32

19244,85

3

47a

So

WDO 1

36,02

115,20

4149,50

4

47a

So

WDO 2

14,56

126,00

1834,56

Razem So

257,92

X

41458,91

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 18.11.2013 r. do godziny 1400z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Dąbrowa WO So ” część II.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 18.11.2013 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert: Oferowana cena – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.

8. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

p.o. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.

  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Treść ogłoszenia i wzór umowy

Wzór oferty

Powiązane: