Sprzedaż drewna – Dąbrowa WO So część III

OGŁOSZENIE
Dąbrowa  WO So część III

Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

LpLokalizacjaO.O. Dąbrowa RodzajSortymentMasam3Cena wyjściowanettoWartość wyjściowanetto

1

46a,b, 47a,48b,c,

So

WCO 1

160,49

157,68

25306,06

2

46a,b, 47a,48b,c,

So

WCO 2

203,88

184,32

37579,16

3

46a,b, 47a,48b,c,

So

WCO 3

2,56

213,12

545,59

4

46a,b, 47a,48b,c,

So

WDO 1

15,04

115,20

1732,61

5

46a,b, 47a,48b,c,

So

WDO 2

22,32

126,00

2812,32

Razem So

404,29

X

67975,74

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN
w zaklejonych kopertach do dnia 03.01.2014 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Dąbrowa  WO So ” część III.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 03.01.2014 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

 

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert

–          Oferowana cena  – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.

8. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.
  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami

Wzór oferty

Powiązane: