Sprzedaż drewna – Dąbrowa

OGŁOSZENIE

Dąbrowa  WO So część I

Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

Rodzaj

Sortyment

Masa

m3

Cena wyjściowa

netto

Wartość wyjściowa

netto

1

47a,b,c

So

WCO 1

61,00

157,68

9618,48

2

47a,b,c

So

WCO 2

94,88

184,32

17488,28

3

47a,b,c

So

WCO 3

2,53

213,12

539,19

4

47a,b,c

So

WDO 1

15,55

115,20

1791,36

5

47a,b,c

So

WDO 2

24,04

126,00

3029,04

Razem So

198,00

X

32466,35

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 28.10.2013 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Dąbrowa  WO So ” część I.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 28.10.2013 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert: Oferowana cena– 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.

8. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.

  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

p.o. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór umowy

Powiązane: