Sprzedaż drewna – Klonów

OGŁOSZENIE

Klonów WO So, Ś-S10 So

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

RodzajSortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1264a, 264d, 264f, 264jSoWC01299,55195,1258448,20
2264a, 264d, 264f, 264jSoWC02112,07231,8425982,31
3264aSoWC030,61267,12162,94
4264a, 264d, 264f, 264jSoWD112,30152,641877,47
5264f, 264jSoWD22,12167,76355,65
6264a, 264d, 264f, 264jSoS1014,17172,482444,04

Razem So

440,82X89270,61

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 30.12.2014 r. do godziny 1300 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Klonów WO So, Ś-S10 So” .
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1310 w dniu 30.12.2014 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

 

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie, wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Powiązane: