Sprzedaż drewna – Klonów

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 RodzajSortyment

 

Masa

m3

Cena wyjściowa

netto

Wartość wyjściowa

netto

1

255,263

So

WDO 1

1,57

115,20

180,86

2

255,263

So

WDO 2

2,35

126,00

296,10

3

255,263

So

WDO 3

1,20

141,12

169,34

4

255,263

Św

WDO 1

2,70

127,44

344,09

5

255

Jd

WCO 1

0,90

167,04

150,34

6

255,263

Jd

WCO 2           7,35

201,76

1482,94

7

255,263

Jd

WDO 1

14,39

110,88

1595,56

8

255,263

Jd

WDO 2

41,56

121,68

5057,02

9

255,263

Jd

WDO 3

12,18

130,32

1587,30

10

255

WDO 2

1,21

91,20

110,35

Razem

85,41

X

10973,90

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 10.07.2013 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Klonów ”.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1420 w dniu 10.07.2013 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert

–  Oferowana cena  – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.

8. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.
  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech  Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami

Powiązane: