Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.” do dnia 02.11.2016r. wpłynęł0 12 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 27.329,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.”

Budynek zlokalizowany na działce nr ewid. 688/8 w Bodzentynie.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
 • Prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego
 • Projektu budowlanego z uzyskaniem mapy do celów projektowych jeśli będzie wymagana przepisami prawa budowlanego. Ponadto projekt powinien zawierać charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów i świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 • Uszczegółowionego projektu budowlano – wykonawczego
 • Szczegółowego przedmiaru robót
 • Kosztorysu inwestorskiego szczegółowego
 • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)
 • Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Audytu energetycznego – audyt musi spełniać wymagania do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji ze środków zewnętrznych oraz zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie

(więcej…)

Opracowanie audytów energetycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.11.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie audytów energetycznych 7-miu budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem zdjęć termowizyjnych budynków po zakończeniu termomodernizacji do dnia 03.12.2015 r. wpłynęło 7 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Aldin-Termo Ryszard Krupiński, ul. Gorkiego 10/12/61, 92-525 Łódź z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5.535,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Opracowanie audytów energetycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie audytów energetycznych 7 –miu budynków mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z wykonaniem zdjęć termowizyjnych budynków po zakończeniu termomodernizacji.

 1. Audyty i zdjęcia termowizyjne opracowywane są w celu wykazania efektu ekologicznego wykonanej termomodernizacji budynków.
 2. Opracowania zostaną sporządzone i przekazane w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie *pdf.

(więcej…)

Opracowanie audytów energetycznych 6-ciu budynków mieszkalnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.05.2013 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie audytów energetycznych 6 osad służbowych”

do dnia 22.05.2013 do godz. 15.00 wpłynęło : 21 ważnych ofert.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: ENTIP Maciej Ziobro, ul. Bieszczadzka 37, 38-100 Strzyżów, z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3.300,00 zł zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Opracowanie audytów energetycznych 6-ciu budynków mieszkalnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie audytów energetycznych 6-ciu budynków mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 10.06.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec, specjalista ds. inwestycji i remontów, tek. 41 31 15 106 wew. 26,
 5. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 22.05.2013r, godzina 1500.
 6. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Załącznik: Szczegółowy opis zamówienia, wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie ze szczegółowym opisem zamówienia

Wzór oferty