Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.” do dnia 02.11.2016r. wpłynęł0 12 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 27.329,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.”

Budynek zlokalizowany na działce nr ewid. 688/8 w Bodzentynie.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
 • Prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego
 • Projektu budowlanego z uzyskaniem mapy do celów projektowych jeśli będzie wymagana przepisami prawa budowlanego. Ponadto projekt powinien zawierać charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów i świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 • Uszczegółowionego projektu budowlano – wykonawczego
 • Szczegółowego przedmiaru robót
 • Kosztorysu inwestorskiego szczegółowego
 • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)
 • Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Audytu energetycznego – audyt musi spełniać wymagania do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji ze środków zewnętrznych oraz zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie

Opracowanie audytów energetycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.11.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie audytów energetycznych 7-miu budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem zdjęć termowizyjnych budynków po zakończeniu termomodernizacji do dnia 03.12.2015 r. wpłynęło 7 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Aldin-Termo Ryszard Krupiński, ul. Gorkiego 10/12/61, 92-525 Łódź z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5.535,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Opracowanie audytów energetycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie audytów energetycznych 7 –miu budynków mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z wykonaniem zdjęć termowizyjnych budynków po zakończeniu termomodernizacji.

 1. Audyty i zdjęcia termowizyjne opracowywane są w celu wykazania efektu ekologicznego wykonanej termomodernizacji budynków.
 2. Opracowania zostaną sporządzone i przekazane w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie *pdf.