Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsc na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn.: „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno – rekreacyjnych położonych na historyczno-przyrodniczej ścieżce edukacyjnej Bukowa Góra – Wilków”

Planowane lokalizacje:

Lokalizacja 1 – miejsce odpoczynku Wilków ( wejście na ścieżkę edukacyjną O.O. Klonów oddz. 264 f);

Lokalizacja 2 – miejsce odpoczynku Klonów (O.O. Klonów oddz. 244 b);

Lokalizacja 3 – miejsce odpoczynku Bukowa Góra (O.O. Klonów oddz. 218 a);

Lokalizacja 4 – miejsce odpoczynku Kapliczka Napoleońska (O.O. Klonów oddz. 225 a);

Lokalizacja 5 – miejsce odpoczynku Psary (polana z Pomnikiem pomordowanych mieszkańców miejscowości Psary O.O. Klonów oddz. 211 d).

Przedmiotowe lokalizacje znajdują się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego Obwód Ochrony Klonów, Powiat Kielecki, Gmina Bodzentyn, obręb Psary Kąty, działki ewidencyjne 550, 520/2, Powiat Skarżyski, gmina Łączna, obręb Klonów, działki ewidencyjne 573, 579, 589, objęte formą ochrony przyrody: Park Narodowy, Natura 2000.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzna oraz przykładami infrastruktury turystycznej wchodzącej w skład Parkowego Systemu Informacji (PSI)

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załączniki do umowy

Załącznik nr 4 – Mapa rozmieszczenia planowanych lokalizacji – miejsc odpoczynku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-06-04

Ogłoszenie o wyborze

Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej – Modernizacja galerii widokowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsca na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn.: „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje teren Obwodu Ochronnego Święty Krzyż, oddział 116 f,g, Województwo  Świętokrzyskie, Powiat Kielecki, Gmina Nowa Słupia, Obręb Nowa Słupia, Numer Obrębu 00001, Działka Ewidencyjna nr 2018, miejsce objęte następującymi formami ochrony przyrody: Park Narodowy, Natura 2000 oraz formą ochrony zabytków i opiece nad zabytkami: pomnik historii „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze”, Rezerwat Archeologiczny „Łysa Góra”.

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na etapy:

Etap I – Opracowanie koncepcji przebudowy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, w tym zagospodarowanie wejścia.

Etap II – Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.

Etap III – Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z przykładami infrastruktury turystycznej wchodzącej w skład Parkowego Systemu Informacji (PSI)
Załącznik nr 2 – Wzór oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załączniki do umowy
Załącznik nr 4 – Zalecenia konserwatorskie
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-04-29

Ogłoszenie o wyborze

Rozeznaniu rynku na dokumentację projektową

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NA:
Dokumentację projektową na „Adaptację zespołu drewnianej zabudowy dawnego nadleśnictwa Św.
Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej 4b na potrzeby turystyczno-usługowe, wystawiennicze, kulturalne i
edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu”

Rozeznaniu rynku – Ogłoszenie

Załączniki:
1. Formularz odpowiedzi na zapytanie
2. Załącznik graficzny – mapa działki nr ewid. 688/9
3. Dokumentacja zdjęciowa

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Słupia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Słupia dz. nr ewid. 1193/1 obręb 0010 Nowa Słupia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na etapy:

  • Etap I – Opracowanie 2 koncepcji architektoniczno-budowlanych (do wyboru przez Zamawiającego);
  • Etap II – Opracowanie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego (według zał. numer 2).

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

  • Posiada wszelkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do świadczenia prac projektowych.
  • Posiada uprawnienia budowlane i jest wpisany na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2023 roku

Ofertę według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 18.08.2023 roku godzina 12:00

Ofertę można:

  • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010  Bodzentyn,
  • Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-22

Ogłoszenie o wyborze

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód dla zadania pn. „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsca na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn. „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”.

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na etapy:

Etap I – Opracowanie koncepcji modernizacji galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, w tym zagospodarowanie wejścia wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo – technicznej. Termin realizacji do 30 listopada 2023 r.
Etap II – Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego. Termin realizacji do 28 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Zalecenia konserwatorskie

Załączniki do umowy


2023-08-17

Ogłoszenie o wyniku