Dostawa tuszy i tonerów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 30.08.2016 r. o zapytaniu  ofertowym na: dostawę tuszy i tonerów do dnia 08.09.2016 wpłynęło 18 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: F.H.U. BOSSY Beata Bossy, ul. Kościuszki 40,
44-200 Rybnik z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1161,12 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Dostawa tuszy i tonerów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa tuszy i tonerów
  2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
  3. Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2016 r.
  4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
  6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 08.09.2016r, godzina 1000.
  7. Ofertę można: