Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, pługa oraz wozu asenizacyjnego

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, pługa oraz wozu asenizacyjnego”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee6276ea-f718-11ee-b016-82aaee56c84c

 

Termin składania ofert: 29.04.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 29.04.2024 rok, godz. 11:30.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami


2024-04-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do treści SWZ


2024-04-18

Pytania i odpowiedzi do SWZ


2024-04-22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi do SWZ


2024-04-29

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


2024-05-06

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Części nr 1 i Części nr 3


2024-05-27

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część 2