Druk wydawnictw edukacyjnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 17.04.2014 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk (w tym opracowanie graficzne, skład komputerowy i korekta językowa) wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego

do dnia 30.04.2014  wpłynęła : 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Drukarnia PANZET Krzysztof Zatorski, ul. Dymińska 38, 25-390 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17 325,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Druk wydawnictw edukacyjnych – odpowiedzi na zapytania

Dotyczy ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na:

Druk (w tym opracowanie graficzne, skład komputerowy i korekta językowa) wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego

z dnia 17.04.2014 r.

Treść zapytania: Czy przedmiotowe wydawnictwa oznaczone będą numerami ISBN?

Treść odpowiedzi: Zamawiający oznaczy numerami ISBN wszystkie wydawnictwa objęte zamówieniem.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Druk wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Druk (w tym opracowanie graficzne, skład komputerowy i korekta językowa) wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego w postaci:

1)   Przewodnik po ścieżce przyrodniczej Święta Katarzyna – Łysica – 6 000 szt.

2)   Przewodnik po ścieżce przyrodniczej Nowa Słupia – Łysa Góra  – 6 000 szt.

3)   Przewodnik po ścieżce przyrodniczej Huta Szklana – Łysa Góra – 6 000 szt.

4)   Przewodnik po ścieżce przyrodniczej Trzcianka – Łysa Góra – 6 000 szt.

5)   Przewodnik edukacyjny po Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego – 6 000 szt.

Powyższe broszury edukacyjne należy wykonać uwzględniając następujące parametry

 • format DL (210 x 99)
 • 12 stron (w tym okładki)
 • kolor 4+4
 • papier offsetowy o gramaturze minimum 80 g/m2, ekologiczny – papier musi pochodzić w 100% z recyklingu i posiadać certyfikat  Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel) lub inny równoważny – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu specyfikację papieru
 • szycie drutem (co najmniej 2 zszywki)

6)   Folder o Naturze 2000 w Świętokrzyskim Parku Narodowym – 5 000 szt.

7)   Folder o martwym drewnie – 5 000 szt.

8)   Folder o gołoborzu – 5 000 szt.

Powyższe broszury edukacyjne należy wykonać uwzględniając następujące parametry:

 • format DL (210 x 99)
 • 8 stron (w tym okładki)
 • kolor 4+4
 • papier offsetowy o gramaturze minimum 80 g/m2, ekologiczny – papier musi pochodzić w 100% z recyklingu i posiadać certyfikat  Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel) lub inny równoważny -Wykonawca przedstawi Zamawiającemu specyfikację papieru
 • szycie drutem (co najmniej 2 zszywki)

Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia:

 • Zamawiający posiada numery ISBN na powyższe wydawnictwa edukacyjne
 • Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kompletu materiałów do składu (tekstów, zdjęć, wykresów itp.) nie później niż 50 dni roboczych przed upływem terminu zakończenia zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu graficznego, składu komputerowego oraz pełnej korekty redakcyjnej (w tym stylistyczna, interpunkcyjna i ortograficzna) wszystkich tekstów zamieszczanych w publikacjach, w ścisłej współpracy (z uwzględnieniem wytycznych) Zamawiającego.
 • Wykonawca przeprowadzi konsultacje z Zamawiającym, dotyczące projektów graficznych i wydruków próbnych w wymiarze: co najmniej 2 konsultacje w siedzibie Zamawiającego, co najmniej 3 konsultacje w siedzibie Wykonawcy. Oprócz bezpośrednich konsultacji obie strony porozumiewać się będą telefonicznie i poprzez e-mail.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt koncepcji graficznej oraz składu i treści do momentu uzyskania końcowej akceptacji od Zamawiającego (najpóźniej do 25 dni roboczych od terminu zakończenia Zamówienia).
 • Końcowa akceptacja projektów graficznych będzie poprzedzona wykonaniem przez Wykonawcę wydruków próbnych cyfrowych – co najmniej 1 strona dla każdej publikacji.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia (z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego) w terminie do 25 dni roboczych od daty pisemnego zaakceptowania projektów przez Zamawiającego, nie później jednak niż termin zakończenia zamówienia tj. 12 września 2014 r.
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ostatecznych wersji publikacji zaakceptowanych przez Zamawiającego w formacie PDF przygotowanym do umieszczenia na stronie internetowej oraz w pliku cyfrowym (edytowalnym) przygotowanym do druku (np. InDesign, QuarkXPress, Aprobat, Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD lub DVD
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 •  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadania wiedzy i doświadczenia
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 • siedziba firmy (miejsce wykonywania projektów graficznych oraz wydruków) – oddalone od siedziby Zamawiającego o odległość umożliwiającą bezpośrednią konsultację – maksymalnie w promieniu 40 km.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 12.09.2014 r.
 2.  Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50% (sztuk).
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

mgr Arkadiusz Adamczyk, st. specjalista ds. edukacji, tel. 41 311 51 06 wew. 52,

 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30.04.2014 r. godzina 1400.
 2. Ofertę można:

–    przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
–    przesłać e-mail na adres:
–    przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
–    dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej .pdf