Ogłoszenie o wyborze oferty na druk zdjęć – 20 szt.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk  zdjęć – 20 szt. (dostarczenie zamówienia do siedziby zamawiającego)

do dnia 20.08.2013r. wpłynęło: 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: FHU Podhalanin, ul. Szaniawskiego 29, 30-405 Kraków

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1 599,00 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski


Bodzentyn, 04.09.2013 r.

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia: Druk  zdjęć – 20 szt. (dostarczenie zamówienia do siedziby zamawiającego) do dnia 20.08.2013r. wpłynęło: 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama, 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1 599,00 zł brutto.

 

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Druk 20 szt. zdjęć

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Druk 20 szt. zdjęć

Opis techniczny

Druk zdjęć – 20 szt. (dostarczenie zamówienia do siedziby zamawiającego)

 • Format zewnętrzny  65cm x 95 cm
 • Rozdzielczość 720 dpi
 • Papier kreda 300
 • Połysk
 • Zakup zdjęć leży po stronie zamawiającego
 • Zdjęcia mają przedstawiać przyrodę związaną z ŚPN
 • Wybór zdjęć do druku ma być zaakceptowany przez zamawiającego
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji zdjęć po obróbkach technicznych przed ich wydrukowaniem.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wyjściowego pliku graficznego w formatach: PDF , CDR (plik edytowalny) w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD
 6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 7. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr Marcin Sikorski, st. specjalista ds. edukacji, tel. 41 311 51 06 wew. 60,
 8. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 20.08.2013r, .godzina 900.
 9. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

 

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej,   wersja DOCX