Dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Organizator przetargu:

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

 1. Przedmiot przetargu: Nieruchomości złożone z :

GRUNTY ROLNE:
Rola      kl. IVb    = 0,43 ha
Razem                  = 0,43 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty nr 100  (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 100, Obwodu Ochronnego Klonów).

 1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego.

 1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 26.04.2024 do dnia 06.05.2024 r, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panem Leszkiem Sepioło – tel. 41 3115106 wew. 16.

 1. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy do 30 września 2028 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-05-09

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów rolnych

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów rolnych  Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1336  z późn. zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe [Dz.U. z 2012, poz. 868], Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, NIP 6572905857, REGON 260571899  tel/fax 041 3115106; adres strony internetowej: https://www.swietokrzyskipn.org.pl ogłasza rokowania na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 1. Wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości
  • Wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej
   w drodze ogłoszonych rokowań.
  • Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
  • Szacowana wysokość rocznej opłaty netto z tytułu dzierżawy wynosi 9 112,13 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dwanaście 13/100 zł).
  • Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia.
 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Nieruchomości ,,Psary Kąty 100” złożone z:
GRUNTY ROLNE:
Sad – R       kl. V      = 0,40 ha
Rola           kl. IVa   = 0,74 ha
Rola           kl.IVb   = 2,85 ha
Razem                      = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1HL/000063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położne są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 100, Obwodu Ochronnego Klonów).

 1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenie ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie o rokowaniach

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz udziału w rokowaniach.
 2. Wzór umowy
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/


2024-03-21

Informacja o rokowaniach

Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu: Nieruchomości złożone z :

GRUNTY ROLNE:

Sad – R      kl. V    = 0,40 ha
Rola           kl. IVa  = 0,74 ha
Rola           kl. IVb  = 2,85 ha
Razem                 = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty nr 100  (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 100, Obwodu Ochronnego Klonów).

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej: Prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości: Od dnia 01.12.2023 do dnia 09.12.2023 r, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panem Leszkiem Sepioło – tel. 41 3115106 wew. 16.

Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy do 30 września 2028 r.

Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego: Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu – licytacji ustnej: przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 13.12.2023 roku o godz. 1200 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Wzór umowy


2023-12-13

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu: Nieruchomości złożone z :

GRUNTY ROLNE:

Sad – R      kl. V    = 0,40 ha
Rola           kl. IVa   = 0,74 ha
Rola           kl. IVb    = 2,85 ha
Razem                    = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty nr 100  (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 100, Obwodu Ochronnego Klonów).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-10-13

Informacja o wyniku przetargu

Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu: Nieruchomości ,,Psary Kąty 72” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

Sad – Ps     kl. IV      = 0,26 ha
Rola           kl. IIIb   = 0,74 ha
Rola           kl.IV a   = 1,41 ha
Rola           kl.IVb    = 0,58 ha
Rola           kl.V        = 0,67 ha
Łąka           kl.IV      = 0,50 ha
Pastwisko  kl.V        = 0,47 ha
Razem                      = 4,63 ha

Grunty rolne położone na działkach nr 194, 195  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00004185/1.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położne są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty   (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 72, Obwodu Ochronnego Klonów).

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin
Zał. Nr 2 Wzór umowy
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-05-08

Informacja o wyniku przetargu

Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Organizator przetargu:
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu:
Nieruchomości ,,Psary Kąty 99” złożone z :

GRUNTY ROLNE:
Sad – R      kl. V    = 0,40 ha
Rola           kl. IVa   = 0,74 ha
Rola           kl. IVb    = 2,85 ha
Razem                    = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty nr 99  (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 99, Obwodu Ochronnego Klonów).

Nieruchomości ,,Psary Kąty 72” złożone z:

GRUNTY ROLNE:
Sad – Ps     kl. IV      = 0,26 ha
Rola           kl. IIIb   = 0,74 ha
Rola           kl.IV a   = 1,41 ha
Rola           kl.IVb    = 0,58 ha
Rola           kl.V        = 0,67 ha
Łąka           kl.IV      = 0,50 ha
Pastwisko  kl.V        = 0,47 ha
Razem                      = 4,63 ha

Grunty rolne położone na działkach nr 194, 195  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00004185/1

Oferowane do wydzierżawienia grunty położne są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty   (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 72, Obwodu Ochronnego Klonów).

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-03-23

Informacja o wyniku przetargu