OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA 10 LETNIĄ DZERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING O POW. 1529 m2 POŁOŻONEJ W NOWEJ SŁUPI – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku w budynku Dyrekcji SPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 10 letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking.

Plac pod parking  położony na działce   nr 1193/1  gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia. (więcej…)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA 10 LETNIĄ DZERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING O POW. 1529 m2 POŁOŻONEJ W NOWEJ SŁUPI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na parking

  1. Wydzierżawiający

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie

26-010, ul. Suchedniowska 4

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę i upoważniona do kontaktowania się z oferentami

Urszula Kuroś samodzielne stanowisko ds. administracji i transportu

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pokój nr 17, telefon 0-41-31 15 106

3.Forma przetargu

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna) (więcej…)

Przetarg na dzierżawę parkingu o pow. 1529m2 – ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  informuje, że przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na dzierżawę parkingu  o pow. 1529 m2 w sezonie turystycznym 2014 roku położonego w Nowej Słupi  na działce oznaczonej nr ewidencyjnym  1193/1   dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  prowadzi księgę wieczystą  nr KI 10/00046558/0   wyznaczony na dzień  20 maja 2014 roku  na godz. 11.00  w siedzibie ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4, zakończył się wynikiem negatywnym  – do przetargu nie przystąpił  żaden uczestnik.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za cały okres  wynosiła 9 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Przetarg na dzierżawę parkingu o pow. 1529m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ PARKINGU O POW. 1529 m2 W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2014 ROKU POŁOŻONEGO W NOWEJ SŁUPI.

1 Organizator przetargu

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: 
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

2.Forma przetargu

Publiczny przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)

3.   Przedmiot  przetargu

3.1  nieruchomość  położona w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking.

Plac pod parking  położony jest na działce   nr 1193/1  gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

3.2.   Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia. (więcej…)

Dzierżawa parkingu o pow. 1529 m2 położonego w Nowej Słupi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 10- LETNIĄ DZIERŻAWĘ PARKINGU O POW. 1529 m2 POŁOŻONEGO W NOWEJ SŁUPI.
1 Organizator przetargu
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

2.Forma przetargu
Drugi publiczny przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)
Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 12 marca 2013 roku zakończył się wynikiem negatywnym. (więcej…)

Dzierżawa parkingu o pow. 1529 m2 położonego w Nowej Słupi – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski  Park  Narodowy  z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na  dzierżawę nieruchomości   położonej w Nowej Słupi  o pow. 1529 m 2  stanowiącej  na gruncie parking  zakończył się wynikiem negatywnym albowiem nikt nie przystąpił do przetargu ustnego- licytacji , której termin wyznaczony był na dzień  11 marca 2013 r.  na godzinę  11.00 Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosiła  15.228,00 złotych.

Z poważaniem

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski