Dostawa laptopa 15,6″ 8GB RAM, SSD 256GB z systemem operacyjnym do pracy biurowej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.11.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawa laptopa 15,6″ 8GB RAM, SSD 256GB z systemem operacyjnym do pracy biurowej.

do dnia 22.11.2017r. wpłynęło 8 ważnych ofert.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę Marksoft Marek Kundera, ul. Warszawska 25A, 25-512 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 3185,70 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

Dostawa laptopa 15,6″ 8GB RAM, SSD 256GB z systemem operacyjnym do pracy biurowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa laptopa 15,6″ 8GB RAM, SSD 256GB z systemem operacyjnym do pracy biurowej.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 22.11.2017r. godzina 10.00.
 8. Ofertę można:

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, drukarki laserowej – urządzenia wielofunkcyjnego szt. 1; 8 GB Pamięci RAM szt. 2, dysk twardy SSD 240GB szt. 1, monitorów LCD szt. 2, dysk twardy HDD 2TB szt. 1, myszki komputerowe szt. 2, Microsoft Office Professional Plus 2013 szt. 3 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.10.2016 r. o zapytaniu  ofertowym na: dostawę komputerów stacjonarnych szt. 3, drukarki laserowej – urządzenia wielofunkcyjnego szt. 1; 8GB Pamięci RAM szt. 2, dysk twardy SSD 240GB szt. 1, monitorów LCD szt. 2, dysk twardy HDD 2TB szt. 1, myszki komputerowe szt. 2, Microsoft Office Professional Plus 2013 szt. 3. do dnia 03.11.2016 wpłynęły 4 ważne ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 13230,67 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, drukarki laserowej – urządzenia wielofunkcyjnego szt. 1; 8 GB Pamięci RAM szt. 2, dysk twardy SSD 240GB szt. 1, monitorów LCD szt. 2, dysk twardy HDD 2TB szt. 1, myszki komputerowe szt. 2, Microsoft Office Professional Plus 2013 szt. 3

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, drukarki laserowej – urządzenia wielofunkcyjnego szt. 1, 8 GB Pamięci RAM szt. 2, dysk twardy SSD 240GB szt. 1, monitorów LCD szt. 2, dysk twardy HDD 2TB szt. 1, myszki komputerowe szt. 2, Microsoft Office Professional Plus 2013 szt. 3.
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców
  1. Zamawiający wymaga od Dostawcy podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji lub dołączenia do oferty kart katalogowych zawierających wszystkie wymagane w ogłoszeniu parametry techniczne.
  2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 17.11.2016 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową wraz z załączonymi według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 03.11.2016r, godzina 1000.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Specyfikacja
 2. Wzór oferty cenowej.
 3. Wzór Umowy
 4. Wydruki testów PassMark

Ogłoszenie

Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.12.2015r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego).

Do dnia 17.12.2015 roku wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 spółka jawna, Sławomir Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 7469,79 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o wyborze

Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego).
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 22.12.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 17.12.2015r, godzina 900.
 7. Ofertę można: