Dostawa notebooka z akcesoriami

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 01.03.2016r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawa notebooka z akcesoriami.

do dnia 10.03.2016 roku  wpłynęło 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: CPU ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 2752,72 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Dostawa notebooka z akcesoriami

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa notebooka z akcesoriami
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 24.03.2016 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 10.03.2016r, godzina 1000.
 7. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Ofertę można:

Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.12.2015r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego).

Do dnia 17.12.2015 roku wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 spółka jawna, Sławomir Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 7469,79 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o wyborze

Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego).
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 22.12.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 17.12.2015r, godzina 900.
 7. Ofertę można:

Zakup trzech laptopów z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.07.2015r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup trzech laptopów z wyposażeniem i oprogramowaniem MS OfficeProPlus 2013 MOLP i urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego.

Do dnia 30.07.2015 roku wpłynęło 6 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Forti Krzysztof Jurek, ul. Marii Curie Skłodowskiej 18/204, 26-600 Radom z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 11 437,77 zł brutto.

Zastępca Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść dokumentu

Zakup trzech laptopów z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup trzech laptopów z wyposażeniem i oprogramowaniem MS OfficeProPlus 2013 MOLP i urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 13.08.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30.07.2015r, godzina 1000.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania