Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22 września 2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego.

do dnia 29 września 2017 r.  wpłynęło : 3  ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Piotr Czarnecki BIURO INŻYNIERYJNE „WEKTOR”, ul. Bukowa 16/30, 25-542 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 14 428,95  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Etap I – Rozpoznanie struktury genetycznej modrzewia polskiego na Chełmowej Górze” dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego.
  Lokalizacja drzew musi być pomierzona z dokładnością do 50 cm. Wynikiem prac będzie warstwa z lokalizacją poszczególnych drzew w formacie shp oraz gml w układzie PUWG2000 (7) przekazana Zamawiającemu.
  Drzewa znajdują się na trzech powierzchniach leśnych w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra:
  Pow. 1. Oddział A-1 h, A-1 i (126 drzew)
  Pow. 2. Oddział A-3 c (126 drzew)
  Pow. 3. Oddział A-5 d (50 drzew)
  Poglądowa mapa rozmieszczenia drzew stanowi załącznik do ogłoszenia.
  Drzewa przeznaczone do pomiaru są trwale oznaczone płytką metalową z unikalnym numerem przybitą do pnia od strony południowej.
  Zamawiający przekaże wykonawcy materiały źródłowe: warstwę shp graniczników, warstwę shp podziału powierzchniowego, mapę obrazującą orientacyjne rozmieszczenie drzew wykonaną gps-em o mniejszej dokładności.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  Dysponowanie zespołem osób skierowanym do realizacji przedmiotowego zadania, w skład którego wchodzić będą co najmniej: