Zakup tuszy i tonerów do drukarek – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.11.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup tuszy i tonerów do drukarek do dnia 28.11.2017r. wpłynęło: 12 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę Haprint Tonery s.c. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław, Ustowo 40 M/14, 70-001 Ustowo z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 4050,39 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

 

Zakup tuszy i tonerów do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup tuszy i tonerów do drukarek
 2. Termin realizacji zamówienia: do 5.12.2017r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 28.11.2017r. godzina 10.00.
 8. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Zakup tuszy i tonerów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25.07.2017 r. o zapytaniu  ofertowym na: zakup tuszy i tonerów do dnia 01.08.2017 wpłynęło 11 ważnych ofert i 1 oferta nieważna.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Haprint Tonery S.C. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław, Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 2719,53 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup tuszy i tonerów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup tuszy i tonerów wg. Załącznika nr 1. Specyfikacji zamówienia.
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2017 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 01.08.2017r, godzina 1000.
 7. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 8. Ofertę można:

Zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.03.2017 r. o zapytaniu  ofertowym na: zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U do dnia 21.03.2017 wpłynęło 14 ważnych ofert i 1 oferta nieważna.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: F.H.U. BOSSY Beata Bossy, ul. Kościuszki 40,
44-200 Rybnik z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1119,30 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30.03.2017 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 21.03.2017r, godzina 1000.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie