Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu e-Zamowienia

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8bca185-0bbe-4087-8bc9-947243973ab8

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-12-02 09:07

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-12-02 12:53

Informacja z otwarcia ofert


2021-12-10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2022-01-04

Ogłoszenie o wyniku

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 ogłoszenie 2

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-11-27

Informacja z otwarcia


2020-12-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-11-18

Informacja z otwarcia ofert


2020-11-18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa oleju napędowego grzewczego

Ogłoszenie – BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki


2019-11-22

Odpowiedź na pismo z dnia 19.11.2019 r.


2019-11-28

Informacja z otwarcia ofert

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz oferty dodatkowej


2019-12-03

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


2019-12-13

Zawiadomienie o wyborze oferty

Sukcesywna dostawa i wyładunek oleju napędowego grzewczego

Ogłoszenie – BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki


2018-11-09

Odpowiedź na zapytanie


2018-11-21

Informacja z otwarcia ofert


2018-12-14

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus

Ogłoszenie nr 609655-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Świętokrzyski Park Narodowy: Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
Numer referencyjny: AT.282.2.2017.UK

Ogłoszenie BZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ


2017-11-10

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Treść modyfikacji SIWZ

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – BZP


2017-11-21

Informacja z otwarcia ofert


2017-11-21

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz ofertowy


2017-11-28

Informacja z otwarcia ofert


2017-12-08

Zawiadomienie o wyborze oferty